background preloader

Språkutvecklande arbetssätt

Facebook Twitter

Språkutveckling med extra allt. ”Name = Salmaan Mohamed”, skriver pojken.

Språkutveckling med extra allt

Han lutar sig över blocket och fortsätter med säker handstil. ”Jag kommer Somalia.” Han tittar i blocket och lägger till ”från” på rätt ställe. – Sju månader i Sverige, säger han. – Han har gått fyra månader i skolan, säger modersmålsläraren Abdullahi Hassan. – Salmaan Mohamed har kommit ensam. Senare berättar Jilda Sürüp, mentor, sva- och SO-lärare, hur hon arbetar i förberedelseklassen. – Jag måste tänka på hur jag uttrycker mig, att inte säga att elevernas föräldrar ska hjälpa till med läxorna, för en del har inga föräldrar hos sig. En kör av röster hörs i klassrummet i Söderportens skola i Norrköping. Orden i texten som eleverna läser är ämnesspecifika, krångliga, sammansatta: bergskedja, kontinent, världsdel. Koncentrerade, allvarliga blickar, ibland leenden, är vända mot läraren. Hur var det i din världsdel när du lämnade den? Som sig bör i genrepedagogik redogörs för vilken sorts text som är i fokus.

#flippatklassrum. Barn av sitt språk: På väg mot ett andra språk. Språkutvecklande övning. Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning. Språkinriktad lektion med fokus på elevernas arbete i geografi. Språk i alla ämnen. Språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop och därför är frågor om språk frågor för alla lärare.

Språk i alla ämnen

Elevers språkkunskaper kan utvecklas i alla ämnen. Här finns resurser som kan vara användbara för att utveckla undervisningen. Språk i alla ämnen. Språket bär kunskapen: Att stötta skrivande. Hela grundskolekursen på en halv termin och hur stödja nyanlända?

Det är sista lektionen för dagen.

Hela grundskolekursen på en halv termin och hur stödja nyanlända?

Vi ska tillsammans samla ihop alla våra kunskaper. Det handlar om konsekvenser av imperialismen, för de koloniserade, för kolonisatörerna – fördelar och nackdelar. Nu är vi alla samlade. Tidigare har eleverna, i grupper, samtalat och antecknat de konsekvenser som de kommer på. ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. PedagogiskGenrepedagoik_Grimstaskolan_111005_Inspirationsplats_ped_dok.pdf. Ämneslärare startade språkutvecklande arbetssätt– resultaten höjdes.

Att arbeta med språket i alla ämnen är en viktig faktor för att alla elever ska nå framgång i alla ämnen i skolan och därför blev jag så glad när jag läste ett reportage från Centralskolan i Tierp, Kommunen som gjorde en språkresa.

Ämneslärare startade språkutvecklande arbetssätt– resultaten höjdes

Reportaget går att läsa i sin helhet i boken Se språket i ämnet av Lena Vestin (red). Bakgrunden till språksatsningen var låga meritvärden under många år och kommunen hade haft stora svårigheter att lyfta elevernas resultat. När de kartlade meritvärden och resultat på nationella prov framstod det ganska tydligt att kommunen hade en stor grupp elever som hade presterat dåligt på läsförståelseuppgifter. Stärk språket Stärk lärandet. Scaffolding Language, Scaffolding Learning - Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom Gibbons, Pauline Hallgren och Fallgren, tredje upplagan, 2013.

Stärk språket Stärk lärandet

Hur ska man som lärare arbeta för att nå alla elever i ett heterogent och mångkulturellt klassrum? Hur kan man arbeta så att undervisningen blir både språk- och kunskapsutvecklande? Dessa frågor står i fokus för denna bok, skriven av Pauline Gibbons som själv har lång erfarenhet av undervisning av flerspråkiga elever, både som lärare och lärarutbildare. Framgångsfaktorer för att stärka språket för nyanlända elever. Utmanande uppgifter och ett tillåtande klimat.

Framgångsfaktorer för att stärka språket för nyanlända elever

Det är två framgångsfaktorer för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande med nyanlända elever, enligt Anna Kaya. Hon har gjort en studie av ett genrebaserat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i en förberedelseklass i år 4–6. Nyanlända elever måste utmanas i sitt lärande på samma sätt som alla andra, men hur skapar man kognitivt utmanande uppgifter på en språkligt enkel nivå? Att ha höga förväntningar på alla våra elever vet vi är en framgångsfaktor. Cirkelmodellen - ett konkret exempel. Jag hör lite då och då att lärare är nyfikna på cirkelmodellen och hur man kan arbeta utifrån den.

Cirkelmodellen - ett konkret exempel

Cirkelmodellen, eller cykeln, för undervisning och lärande är en pedagogisk modell som vuxit fram inom genrepedagogiken. Genrepedagogiken handlar i grund och botten om explicit undervisning, att synliggöra och tydliggöra sådant som eleverna annars förväntas klara på egen hand. Det kan handla om att synliggöra olika texttypers syfte, struktur och språkliga drag men det kan även handla om att synliggöra hur man använder sitt språk i olika sammanhang. Explicit undervisning handlar även om vikten av att modella språkanvändandet (oavsett om det handlar om muntligt eller skriftligt språk) och se till att undervisningen, med hjälp av stöttning och återkoppling, anpassas utifrån elevernas förutsättningar och behov. Vill du läsa mer har Nationellt centrum för svenska som andraspråk en bra sida med information om vad genrepedagogik är för något. En språkinriktad undervisning ger ALLA elever möjlighet att lyckas.

Tidigare har jag skrivit ett blogginlägg om vikten av att göra tydliga pedagogiska planeringar där de språkliga målen framgår.

En språkinriktad undervisning ger ALLA elever möjlighet att lyckas

Jag gav ett exempel på hur vi inom ett ämnesområde i Fysik planerat och startat upp ett arbetsområde där vi utgått från Gibbons fyra faser. Under fas 1 begav vi oss till lekparken för att experimentera och testa olika saker utifrån aktivitetskort som eleverna fick utföra i smågrupper. Läs mer här; Vi har nu fortsatt detta arbete i klassrummet och efter att arbetat oss igenom de 4 faserna är det fantastiskt att se hur eleverna faktiskt använder de nya begreppen på ett helt annat sätt än från början.

En medveten språkinriktad undervisning ger ALLA elever möjlighet att lyckas. Fas 2. VocabOGram_matris_150202. Språkutvecklande arbetssätt. Kollegialt lärande om stöttning och språkliga mål. Idag hade vi träff på Skogshaga i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Kollegialt lärande om stöttning och språkliga mål

I stort sätt följer vi gången i Skolverkets kurs Språkutvecklande arbetssätt. Idag behövde vi av olika skäl spontant modifiera innehållet. Så här gjorde vi: Först gick vi laget runt och berättade vilka stöttningsstrategier vi hade testat sedan förra träffen. Vilket underbart samtal det blev med så mycket delande, stolthet och gemensamt lärande! Både framgångar och motgångar lyftes prestigelöst. Flera lärare hade arbetat med att ge eleverna utökad tanketid. En lärare hade valt att arbeta med skriftlig feedback till eleverna. Modell för ämnesövergripande planering. I vårt arbetslag (åk 4) har vi under en tid diskuterat hur vi ska kunna planera och samköra vår undervisning på ett effektivt sätt.

Modell för ämnesövergripande planering

Vi har velat minska antalet pågående arbetsområden för eleverna och få ihop ämnesövergripande arbete för att skapa ett mer meningsfullt sammanhang för eleverna. Vi bestämde oss för att använda oss av cirkelmodellen (Pauline Gibbons) som bas för vår planering och ta hjälp av läsförståelsestrategierna som presenteras i En läsande klass i den första fasen som innebär att samla på sig kunskap inom området. Vi har också hämtat inspiration från Göran Svanelid som talar om stora frågor som hjälper oss att knyta ihop innehållet i undervisningen även om vi är olika lärare som undervisar i SO, NO och Sv samt att förtydliga för eleverna vad de är de ska lära sig.

Planeringsarbetet är klart och i onsdags kickade vi igång vårt Tema Sverige. Än så länge kan vi konstatera att planeringsarbetet har underlättats av den tydliga struktur som cirkelmodellen ger. Läsfärdigheter igår & idag. Vårt samhälle blir allt mer skriftspråksberoende och ställer höga krav på att medborgarna är läs- och skrivkunniga. ”Alla lärare behöver jobba med språket” Att arbeta med språk i undervisningen är inte alltid en självklarhet för lärare i andra ämnen än just språk och svenska. Men det borde det vara, enligt Birgitta Norberg Brorsson, lektor i svenska och svenska med didaktisk inriktning vid Mälardalens högskola. Den begreppsliga förmågan i svenska och so. Härligt att vara igång igen! Det märks att barnen är utvilade, pigga och alerta efter jullovet och laddade för att insupa ny kunskap. I veckan har vi haft som mål att öva på den begreppsliga förmågan i olika ämnen.

I vår läroplan, Lgr11, står det om olika förmågor som eleven ska ges möjlighet att utveckla. Vi lärare ska fokusera mera på förmågorna när vi gör våra bedömningar. Alternativ läslogg. Läsloggar är ett utmärkt arbetsverktyg i läsundervisningen har varit min åsikt till jag läste en liten artikel med rubriken Rethinking Reading Logs. Artikelförfattaren Sarah Davis upptäckte en dag att – ja, visst läste hennes elever och skrev sina läsloggar – men det fanns ett MEN, upptäckte Sarah. Planerade moduler för höstterminen 2015. Samtal om text. Nytt om Läslyftet! Har du sett?

Alla lärare är läslärare! Barbro Westlund, som har skrivit en uppmärksammad avhandling om läsförståelse, besökte i oktober Karlstads universitet för att hålla en föreläsning om hur vi lärare kan stödja och bedöma elevernas läsförståelse genom skoltiden. Lära på sitt andraspråk! BIG 5 LATHUND. Efterfrågad handledning till Gibbons böcker – hämta gratis här! Strukturerad läsundervisning som utvecklar elevernas skolspråk. Checklista för språkutvecklande arbetsområde. Checklista för språkutvecklande arbete.

Språk- och kunskapsutvecklande arbete. Läsförståelsestrategier på svenska och engelska. Att arbeta med läsförståelsestrategier är inget nytt för svensklärare, men tack vare det utvidgade kollegiet sprids många bra varianter för att förtydliga och synliggöra detta arbete. Som språklärare har jag inte fått någon formell utbildning kring detta, så inspirationen för min del kommer från nätet. Jag har tittat på de jättetydliga filmerna som Susanne Nystedt har gjort, kollat in Josef Sahlins sida, kikat in på En läsande klass och läst Annika Sjödahls tydliga beskrivningar. Vet du hur du ska arbeta med lässtrategier i ämnesundervisning? Tror du på att skapa en samverkan mellan motivation, begreppskunskap, strategianvändning och social interaktion?

Samtal efter läsning. Samtal före, under och efter läsning. Stärk språket Stärk lärandet. En språkutvecklande NO-lektion. Pauline Gibbons Challenging Pedagogies More than Just 'Good Practice' Språkutvecklande undervisning på Landamäreskolan. Checklista för en språkutvecklande lektion. Språkutvecklande arbetssätt. Tips. Viktigt börja tidigt med NO-texter. Cirkelmodellen spar tid!

Denna termin provar jag att arbete med Cirkelmodellen. Detta är helt nytt för mig, och innan jag drog igång detta arbete försökte jag läsa så mycket som möjligt (till exempel Pauline Gibbons böcker och Anna Kayas blogg) och jag kollade på fler av de filmer som finns att tillgå på nätet, till exempel från UR och Anna Kayas film om Cirkelmodellen. Min kollega provade läromedlet ZickZack ”Skrivrummet” till sina 4:or förra läsåret och i år använder jag det till min 3-4:a.

Jag använder enbart lärarhandledningen, eftersom jag tycker man blir för låst om man även skulle använda den tillhörande elevboken. Efterfrågad handledning till Gibbons böcker – ladda ner den gratis här! Vad är genrepedagogik? Verktyg för livet. Cirkelmodellen - ett konkret exempel. Mitt språkutvecklande klassrum. Språkutvecklande arbetssätt. Lässtrategier som en del i en språkutvecklande undervisning. Exempel på utvecklingsarbeten läsåret 2013/14. Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse. Läs- och skrivportalen. Språkutvecklande arbetssätt.