background preloader

Språkutvecklande arbetssätt

Facebook Twitter

Språkutveckling med extra allt. ”Name = Salmaan Mohamed”, skriver pojken. Han lutar sig över blocket och fortsätter med säker handstil. ”Jag kommer Somalia.” Han tittar i blocket och lägger till ”från” på rätt ställe. – Sju månader i Sverige, säger han. – Han har gått fyra månader i skolan, säger modersmålsläraren Abdullahi Hassan. – Salmaan Mohamed har kommit ensam. De flesta som han bor med pratar inte somaliska, de måste prata svenska med varandra. Då lär de sig snabbare, säger han. Senare berättar Jilda Sürüp, mentor, sva- och SO-lärare, hur hon arbetar i förberedelseklassen. – Jag måste tänka på hur jag uttrycker mig, att inte säga att elevernas föräldrar ska hjälpa till med läxorna, för en del har inga föräldrar hos sig. En kör av röster hörs i klassrummet i Söderportens skola i Norrköping. Orden i texten som eleverna läser är ämnesspecifika, krångliga, sammansatta: bergskedja, kontinent, världsdel.

Koncentrerade, allvarliga blickar, ibland leenden, är vända mot läraren. Sagt och gjort. . – Vad är en ögrupp? #flippatklassrum. Barn av sitt språk: På väg mot ett andra språk. Språkutvecklande övning | Miss Åsa. Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning. Uttrycksformer för upptäckare - fördjupningÄmnesövergripandeSpråk- och kunskapsutvecklande arbetssättUttrycksformer för upptäckare - inspirationUttrycksformer för upptäckare - fördjupningVad innebär en språkutvecklande undervisning?

Uttrycksformer för upptäckare - fördjupning Syftet med det här materialet är att ge förslag på genrer som tar vara på elevernas lust att undersöka omvärlden och förmedla egna innehåll och budskap till andra. Att arbeta med fasta uttrycksformer och medier skapar ramar och trygghet för eleverna. I arbetet med att stödja elevernas lärande har du som lärare nytta av fördjupad kunskap om den specifika presentationsform som ni har valt att arbeta med. Materialet innehåller fördjupningar kring 14 olika presentationsformer, både muntliga och skriftliga. Varje enskilt material beskriver vad som kännetecknar en specifik presentationsform samt en arbetsgång för hur man kan arbeta med den i undervisningen.

Beskrivning av presentationsformerna Muntliga presentationer Aktuellt. Språkinriktad lektion med fokus på elevernas arbete i geografi. Språk i alla ämnen. Språk och kunskapsutveckling hänger tätt ihop och därför är frågor om språk frågor för alla lärare. Elevers språkkunskaper kan utvecklas i alla ämnen. Här finns resurser som kan vara användbara för att utveckla undervisningen. Språk i alla ämnen Med utvecklingspaketet kan du arbeta med språkfrågor tillsammans med dina kollegor i andra ämnen. Det handlar om att utveckla hur språket används i undervisningen och hur språket bidrar till elevernas kunskapsutveckling. Läs mer om utvecklingspaketet Språkutvecklande arbetssätt Det här utvecklingspaketet syftar till att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas.

Ta del av språkutvecklande arbetssätt Få syn på språket Det språkliga perspektivet har stor betydelse i alla skolformer och ämnen. Hämta Få syn på språket Greppa språket! Hämta Greppa språket! Studiehandledning på modersmål Studiehandledning på elevernas modersmål Skolspråk och lärande. Språket bär kunskapen: Att stötta skrivande. Hela grundskolekursen på en halv termin och hur stödja nyanlända? | Navets språkklass. Det är sista lektionen för dagen. Vi ska tillsammans samla ihop alla våra kunskaper. Det handlar om konsekvenser av imperialismen, för de koloniserade, för kolonisatörerna – fördelar och nackdelar.

Nu är vi alla samlade. Tidigare har eleverna, i grupper, samtalat och antecknat de konsekvenser som de kommer på. ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (Lgr 11, kap 1) Lycka – första gången som elev X vill delta i klassrumssamtalet Jag frågar efter konsekvenser för de koloniserade.

Vi fortsätter redovisningen. Jag vet faktiskt inte, men det kan vara så enkelt att några elever denna gång fick möjlighet att lära och förbereda klassrumssamtalet i en mindre grupp tillsammans med vår studiehandledare Mahdi. ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Vilket stoff?

Arbetsgång /Suzanne. PedagogiskGenrepedagoik_Grimstaskolan_111005_Inspirationsplats_ped_dok.pdf. Ämneslärare startade språkutvecklande arbetssätt– resultaten höjdes. Att arbeta med språket i alla ämnen är en viktig faktor för att alla elever ska nå framgång i alla ämnen i skolan och därför blev jag så glad när jag läste ett reportage från Centralskolan i Tierp, Kommunen som gjorde en språkresa. Reportaget går att läsa i sin helhet i boken Se språket i ämnet av Lena Vestin (red).

Bakgrunden till språksatsningen var låga meritvärden under många år och kommunen hade haft stora svårigheter att lyfta elevernas resultat. När de kartlade meritvärden och resultat på nationella prov framstod det ganska tydligt att kommunen hade en stor grupp elever som hade presterat dåligt på läsförståelseuppgifter. Centralskolan hade haft ett antal föreläsningar i språk- och kunskapsutveckling men eftersom de hade varit frivilliga hade endast ett fåtal deltagit.

Vid en sådan omfattande språksatsning i kommunen är det av största vikt att det är långsiktigt och systematiskt. . / Ingegerd Norder. Stärk språket Stärk lärandet. Scaffolding Language, Scaffolding Learning - Teaching Second Language Learners in the Mainstream Classroom Gibbons, Pauline Hallgren och Fallgren, tredje upplagan, 2013. Hur ska man som lärare arbeta för att nå alla elever i ett heterogent och mångkulturellt klassrum? Hur kan man arbeta så att undervisningen blir både språk- och kunskapsutvecklande? Dessa frågor står i fokus för denna bok, skriven av Pauline Gibbons som själv har lång erfarenhet av undervisning av flerspråkiga elever, både som lärare och lärarutbildare. Boken är närmast att betrakta som en handbok för alla lärare som arbetar med flerspråkiga elever och används flitigt i lärarutbildningar i svenska som andraspråk. Efter en kortare teoretisk bakgrund ges olika exempel på strategier och arbetssätt som kan vara framgångsrika i mångkulturella klassrum.

Sedan 2006 finns boken även i svensk översättning. Studiehandledningar. Framgångsfaktorer för att stärka språket för nyanlända elever | Gothia Fortbildning. Utmanande uppgifter och ett tillåtande klimat. Det är två framgångsfaktorer för att arbeta språk- och kunskapsutvecklande med nyanlända elever, enligt Anna Kaya. Hon har gjort en studie av ett genrebaserat språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i en förberedelseklass i år 4–6. Nyanlända elever måste utmanas i sitt lärande på samma sätt som alla andra, men hur skapar man kognitivt utmanande uppgifter på en språkligt enkel nivå? Att ha höga förväntningar på alla våra elever vet vi är en framgångsfaktor. En annan framgångsfaktor handlar om att i undervisningen förtydliga och exemplifiera i stället för att förenkla. Att anpassa undervisningen behöver inte innebära att eleverna får arbeta med olika uppgifter. Goda relationer och ett tillåtande klimat där eleverna och läraren visar respekt för varandra, och där man värdesätter varandras olika kulturella och språkliga bakgrund, är också en framgångsfaktor.

Hur går man då tillväga? Text: Anna Kaya. Cirkelmodellen - ett konkret exempel. Jag hör lite då och då att lärare är nyfikna på cirkelmodellen och hur man kan arbeta utifrån den. Cirkelmodellen, eller cykeln, för undervisning och lärande är en pedagogisk modell som vuxit fram inom genrepedagogiken. Genrepedagogiken handlar i grund och botten om explicit undervisning, att synliggöra och tydliggöra sådant som eleverna annars förväntas klara på egen hand. Det kan handla om att synliggöra olika texttypers syfte, struktur och språkliga drag men det kan även handla om att synliggöra hur man använder sitt språk i olika sammanhang. Explicit undervisning handlar även om vikten av att modella språkanvändandet (oavsett om det handlar om muntligt eller skriftligt språk) och se till att undervisningen, med hjälp av stöttning och återkoppling, anpassas utifrån elevernas förutsättningar och behov.

Vill du läsa mer har Nationellt centrum för svenska som andraspråk en bra sida med information om vad genrepedagogik är för något. Referenser. En språkinriktad undervisning ger ALLA elever möjlighet att lyckas. Tidigare har jag skrivit ett blogginlägg om vikten av att göra tydliga pedagogiska planeringar där de språkliga målen framgår. Jag gav ett exempel på hur vi inom ett ämnesområde i Fysik planerat och startat upp ett arbetsområde där vi utgått från Gibbons fyra faser. Under fas 1 begav vi oss till lekparken för att experimentera och testa olika saker utifrån aktivitetskort som eleverna fick utföra i smågrupper.

Läs mer här; Vi har nu fortsatt detta arbete i klassrummet och efter att arbetat oss igenom de 4 faserna är det fantastiskt att se hur eleverna faktiskt använder de nya begreppen på ett helt annat sätt än från början. En medveten språkinriktad undervisning ger ALLA elever möjlighet att lyckas. Fas 2 Efter att vi varit i lekparken och eleverna fått använda sitt vardagsspråk i de olika experimenten var det dags att introducera de begrepp/nyckelord som vi valt ut. Fas 3 Fas 4. VocabOGram_matris_150202. Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker.

Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp. Alla språkliga färdigheter som att lyssna, tala, läsa och skriva berörs. Stöd i läroplanerna I de två första kapitlen i grundskolans, grundsärskolans, sameskolans och specialskolans läroplaner betonas det språkutvecklande perspektivet. Förslag på arbetsgång Att utveckla sin undervisning så att den får ett mer medvetet fokus på språkliga aspekter är en process som löper över tid. Förslag på arbetsgång Greppa språket. Kollegialt lärande om stöttning och språkliga mål. Idag hade vi träff på Skogshaga i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

I stort sätt följer vi gången i Skolverkets kurs Språkutvecklande arbetssätt. Idag behövde vi av olika skäl spontant modifiera innehållet. Så här gjorde vi: Först gick vi laget runt och berättade vilka stöttningsstrategier vi hade testat sedan förra träffen. Vilket underbart samtal det blev med så mycket delande, stolthet och gemensamt lärande! Både framgångar och motgångar lyftes prestigelöst. Flera lärare hade arbetat med att ge eleverna utökad tanketid.

En lärare hade valt att arbeta med skriftlig feedback till eleverna. En lärare hade arbetat med att ge mer talutrymme till eleverna och att använda sig av rollspel. Två av lärarna hade börjat arbeta med visuellt stöd vid genomgångar. En lärare hade jobbat med att modellera skrivandet genom samskrivning med gott resultat. Efter det tittade vi på följande tre korta filmer av Anna Kaya. Några gånger stannade vi upp och reflekterade och redde ut begrepp. Modell för ämnesövergripande planering. I vårt arbetslag (åk 4) har vi under en tid diskuterat hur vi ska kunna planera och samköra vår undervisning på ett effektivt sätt. Vi har velat minska antalet pågående arbetsområden för eleverna och få ihop ämnesövergripande arbete för att skapa ett mer meningsfullt sammanhang för eleverna. Vi bestämde oss för att använda oss av cirkelmodellen (Pauline Gibbons) som bas för vår planering och ta hjälp av läsförståelsestrategierna som presenteras i En läsande klass i den första fasen som innebär att samla på sig kunskap inom området.

Vi har också hämtat inspiration från Göran Svanelid som talar om stora frågor som hjälper oss att knyta ihop innehållet i undervisningen även om vi är olika lärare som undervisar i SO, NO och Sv samt att förtydliga för eleverna vad de är de ska lära sig. Planeringsarbetet är klart och i onsdags kickade vi igång vårt Tema Sverige. Än så länge kan vi konstatera att planeringsarbetet har underlättats av den tydliga struktur som cirkelmodellen ger. Läsfärdigheter igår & idag. Vårt samhälle blir allt mer skriftspråksberoende och ställer höga krav på att medborgarna är läs- och skrivkunniga.

Förr var bristande läs- och skrivfärdigheter inte något avgörande handikapp, men idag blir det alltmer svårare att delta i arbets- och annat samhällsliv om man inte har avancerade sådana färdigheter. Vi har diskuterat läsning med Roger Säljö, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. I takt med att samhällslivet och våra arbeten förändrats, har kraven och förväntningarna på medborgarnas kunskaper och färdigheter ändrat karaktär. Många arbeten är betydligt mer abstrakta än vad fallet var för bara några decennier sedan. . - Det vi pratar om i vår vardag på arbetsplatsen men även på fritiden, är sådant vi läst.

Inom forskningen om grundläggande läsinlärning finns av tradition två forskningsperspektiv. . - Literacy, handlar om mycket mer än att knäcka koden. Mer information om projektet hittar du på www.vr.se Läsmiljöerna har förändrats för många. ”Alla lärare behöver jobba med språket” Att arbeta med språk i undervisningen är inte alltid en självklarhet för lärare i andra ämnen än just språk och svenska. Men det borde det vara, enligt Birgitta Norberg Brorsson, lektor i svenska och svenska med didaktisk inriktning vid Mälardalens högskola. De senaste åren har hon forskat om olika ämnens språk, och lärarnas medvetenhet om språkets roll för lärande i det egna ämnet. Hennes slutsats är att om fler jobbade språkutvecklande i sina ämnen skulle elevernas möjligheter att lyckas i sina studier öka och därmed betygen höjas. – Lärare behöver förstå skillnaden mellan vardagsspråket och skolspråket, det som på engelska kallas för ”academic language.”

Varje enskilt skolämne har sitt språk, och inte minst de vetenskapliga termerna skiljer sig från det vardagsspråk som eleverna talar. . – Ofta tror vi att eleverna behärskar fler ord än de gör. . – Alla gynnas av det här, men kanske i synnerhet de med annat modersmål och de som inte får med sig skolspråket hemifrån. Den begreppsliga förmågan i svenska och so. Härligt att vara igång igen! Det märks att barnen är utvilade, pigga och alerta efter jullovet och laddade för att insupa ny kunskap.

I veckan har vi haft som mål att öva på den begreppsliga förmågan i olika ämnen. I vår läroplan, Lgr11, står det om olika förmågor som eleven ska ges möjlighet att utveckla. Vi lärare ska fokusera mera på förmågorna när vi gör våra bedömningar. Begreppslig förmåga handlar om att förstå innebörden av begrepp och ord och att använda begreppen och orden i olika eller nya sammanhang. Eleverna tycker att den begreppsliga förmågan påminner mycket om vår läsfixare detektiven. I veckans läxa i Nyckeln till skattens kapitel 15 dök bl.a. orden måfå, snöpligt, olösligt, vallar och kamouflera upp. I berättelseskrivandet har vi gått vidare till berättelsekartor. HC Andersens Prinsessan på ärten är en tydlig saga, som jag visade bilder till på smartboarden samtidigt som jag läste. Vi fortsatte nästa lektion med att träna på personbeskrivningar. Alternativ läslogg. Planerade moduler för höstterminen 2015.

Nytt om Läslyftet! Alla lärare är läslärare! Lära på sitt andraspråk! BIG 5 LATHUND. Efterfrågad handledning till Gibbons böcker – hämta gratis här! | Bloggar för Pedagog Stockholm. Strukturerad läsundervisning som utvecklar elevernas skolspråk. Checklista för språkutvecklande arbetsområde. Checklista för språkutvecklande arbete. Språk- och kunskapsutvecklande arbete. Läsförståelsestrategier på svenska och engelska | Mias klassrum. Vet du hur du ska arbeta med lässtrategier i ämnesundervisning? Samtal efter läsning. Samtal före, under och efter läsning. Stärk språket Stärk lärandet.

En språkutvecklande NO-lektion | Min undervisning. Pauline Gibbons Challenging Pedagogies More than Just 'Good Practice' Språkutvecklande undervisning på Landamäreskolan. Checklista för en språkutvecklande lektion. Språkutvecklande arbetssätt. Tips. Viktigt börja tidigt med NO-texter. Cirkelmodellen spar tid! Efterfrågad handledning till Gibbons böcker – ladda ner den gratis här! | Språkforskningsinstitutet.

Vad är genrepedagogik? Cirkelmodellen | Verktyg för livet. Cirkelmodellen - ett konkret exempel. Mitt språkutvecklande klassrum. Språkutvecklande arbetssätt. Lässtrategier som en del i en språkutvecklande undervisning. Exempel på utvecklingsarbeten läsåret 2013/14. Cirkelmodellen- en väg till bättre måluppfyllelse. Läs- och skrivportalen. Språkutvecklande arbetssätt.