background preloader

Esteettömyys

Facebook Twitter

Esteettömyys. Esteettömyys on laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten asumisen kotonaan sekä sujuvan osallistumisen mm. työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun.

Esteettömyys

Se merkitsee palvelujen saatavuutta, välineiden käytettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Esteettömyys on yhdenvertaisuutta ja osa kestävää kehitystä. Esteettömyydessä ei ole kyse vain liikkumisen esteettömyydestä. Siinä otetaan huomioon myös esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen, kommunikaatioon ja sähköiseen viestintään liittyvät asiat.

Esteettömyys merkitsee turvallisuutta ja laatua. Esteetön ympäristö on välttämätön monille ihmisryhmille, mutta se auttaa suuresti myös muita tilojen käyttäjiä. Ympäristö tai yksittäinen rakennus on esteetön silloin, kun se on käyttäjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä, ja kun rakennuksen kaikkiin tiloihin ja kerrostasoihin on helppo päästä. Katso asenteisiin liittyviä videoleikkeitä. Laajennettu tietopaketti kuntoutusalan opiskelijoille - Toimintakyky.

Nämä sivut on suunnattu fysioterapeutti-, toimintaterapeutti-, kuntoutusohjaaja- sekä apuvälineteknikkokoulutukseen.

Laajennettu tietopaketti kuntoutusalan opiskelijoille - Toimintakyky

Nämä ammattiryhmät toimivat asiantuntijoina valittaessa apuvälineitä asiakkaille. He tarvitsevat perustiedot erilaisista apuvälineistä ja apuvälinepalveluista. Apuvälinepalvelujen työnjako - Vammaispalvelujen käsikirja. Terveydenhuolto Sosiaalitoimi Kela Vakuutusyhtiöt Opetustoimi Työvoimahallinto Valtiokonttori Terveydenhuolto Apuvälinepalveluista vastaa pääsääntöisesti terveydenhuolto.

Apuvälinepalvelujen työnjako - Vammaispalvelujen käsikirja

Terveydenhuollon apuvälinepalvelut järjestetään terveydenhuoltolain mukaan osana lääkinnällistä kuntoutusta. Apuvälinepalveluita ohjaa asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksen edellytyksenä on sellainen lääketieteellisin perustein todettu sairaus, vamma tai kehitysviivästymä, joka heikentää apuvälineen tarvitsijan toimintakykyä ja vaikeuttaa hänen itsenäistä selviytymistään.

Luovutettavien välineiden, laiteiden, tarvikkeiden, tietokoneohjelmien sekä muiden ratkaisujen tarkoituksena on edistää apuvälineen käyttäjän kuntoutumista, tukea, ylläpitää tai parantaa toimintakykyä jokapäiväisissä toiminnoissa taikka ehkäistä toimintakyvyn heikentymistä. Apuvälineen tarve on arvioitava käyttäjälähtöisesti, oikea-aikaisesti ja yksilöllisesti. Sosiaalitoimi. Apuvalinepalveluiden laatusuositus fi. Apuvälineluokitus - Toimintakyky. Erilaisia apuvälineitä on paljon, moneen erilaiseen toimintaan.

Apuvälineluokitus - Toimintakyky

Apuvälinetiedon hallintaa helpottamaan on laadittu kansainvälinen apuvälineluokitus. Apuvälineitä voidaan rekisteröidä ja varastoida luokituksen koodien avulla ja apuvälineitä koskevaa tietoa voidaan järjestää luokituksen mukaan. Apuvälinealalla on monia toimijoita kuten sairaanhoitopiirit, terveyskeskukset, Kela, vakuutuslaitokset, järjestöt ja apuvälineyritykset. Ne tarvitsevat apuvälinetoimintaansa yhteisen kielen, jonka apuvälineluokitus tarjoaa. Yhteisenä kielenä apuvälineluokitus helpottaa välineiden kierrätystä, lainausta, tilastointia ja vertailua.

Terveydenhuollon sairauskertomusjärjestelmässä käytetään apuvälineluokitusta. THL:n ylläpitämä, apuvälineorganisaatioiden tietokanta Apudata on rakennettu apuvälineluokituksen mukaan. Sähköisten palveluiden esteettömyys - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla. Esteettömyys tarkoittaa tuotteen, tilan tai palvelun helppoa lähestyttävyyttä.

Sähköisten palveluiden esteettömyys - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla

Se edellyttää erilaisten ihmisten tarpeiden huomioimista suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa. Esteettömyyden vastakohta on esteellisyys. Esteet estävät yhdenvertaisen osallistumisen ja ovat syrjiviä. Esteettömyyden lähikäsitteitä ovat saavutettavuus, esteetön pääsy sekä käytettävyys. Englannin kielen pohjalta voidaan puhua Design for All -periaatteesta tai universaalista suunnittelusta. Esteettömyys voidaan toteuttaa mahdollisimman monenlaiset tarpeet huomioon ottavan yleisen suunnittelun avulla tai yksilöllisten apuvälineiden avulla.

Miksi pyrkiä esteettömyyteen? Esteettömyyden tavoittelemiselle on useita perusteita. Esteettömyys voi olla myös hyödyllistä monella tavalla. Eettinen perustelu esteettömyysvaatimukselle ja sen mahdollistamalle osallisuudelle yhteiskunnassa ovat ihmisarvo ja tasa-arvo, jotka koskevat kaikkia ihmisiä. PPSHP - Apuvälinepalvelut. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelut on keskitetty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin apuvälinekeskukseen.

PPSHP - Apuvälinepalvelut

Alueellinen apuvälinekeskus vastaa koko sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon sekä seuraavien kuntien apuvälinepalveluista: Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, (Uusi) Oulu ja Tyrnävä Alueellisen apuvälinekeskuksen yksiköt: LainaamoAjanvarausyksikköHengityshoitolaitelainaamoNäkökeskuksen apuvälinelainaamo Lainaamo. Opas pyoratuolin hankintaan. Selkeää ja saavutettavaa viestintää. Canada Cares » Barrier-Free Homes: Lessons From the Three Little Pigs. We found this article about the importance of making your home barrier free on the Canadian Association of Occupational Therapists’ website and thought it was a cute way to share tips: The first little pig built a beautiful home of the latest style with four levels, including a sunken living room and a raised bathroom.

Canada Cares » Barrier-Free Homes: Lessons From the Three Little Pigs

Everywhere you looked were wonderful solid oak stairways. All the doors were fitted with the most expensive round, crystal door knobs, the taps had hand-painted round porcelain tops – only the very best! Now the big bad wolf realized he could not blow such a solid house down, so instead, he cast a spell that inflicted the pig with terrible arthritis. The second pig built his own modest home, a bungalow. The third pig’s family were all getting older and it was time to look towards retirement. The big bad wolf tried and tried to force the pig from his home. What a wise little pig! Adapted from The Three Little Pigs – Sort Of! The Enabler Web Site. WWW Toimivan Asunnon opas. Esteettomyysopas pdf. THL Opas 16 verkko. Ergonomia. Päätetyöpaikkojen ergonomiatalkoot -lomake on työpaikan ergonomian kehittämisen yksi työväline.

Ergonomia

Arvioi työpaikkasi tämän lomakkeen mukaan ja vastaa kysymyksiin huolellisesti. Tee arviointi mielellään yhdessä työtoverisi kanssa, jotta työntekoasi voidaan katsella myös "sivultapäin". Tee ensin lähtötilannearvio rengastamalla Tilanne kunnossa -laatikosta kunkin kysymyksen kohdalta, onko tilanne kunnossa: 1 kyllä vai 2 ei. Jos korjattavaa löytyy, niin mieti muutostarpeita ja -mahdollisuuksia.

Kirjaa paperin Korjaukset ja ehdotukset riveille nämä asiat. Päätetyöntekijän huoneentaulu Oheen on listattu joukko asioita, jotka sinun on hyvä huomioida miettiessäsi työpisteesi ergonomiaa. Hyvää oloa päätteen ääressä Työasennon vaihtaminen mahdollista ! Ergonomia. Ergonomia. Suurella osalla suomalaisista on selkävaivoja elämänsä aikana.

Ergonomia

Myös ennenaikaisessa eläköitymisessä selän vaivoilla on suuri merkitys. Vaivoista vain osa on työperäisiä, mutta näiden syntymisessä käsin tehtävät nostot on merkittävä riskitekijä. Taakkojen käsittelyyn liittyy tapaturman riski. Taakka voi pudotessaan aiheuttaa tapaturman, tai taakan kantaja voi hankalissa nosto-oloissa menettää tasapainonsa ja pudota tai kaatua itse. Yksikin väärin tehty raskas nosto (riuhtaisu) voi aiheuttaa pysyvän vamman. Hyvä nostotekniikka Aina kun on mahdollista, nostaminen ja siirtäminen pitäisi korvata mekaanisilla laitteilla. Työpiste pitää järjestää sellaiseksi, että nostot ja siirrot voidaan tehdä mahdollisimman turvallisesti. Nostotilanteen arviointi Lainsäädännössä ei ole yleisesti sovellettavia raja-arvoja käsin tehtäville nostoille tai siirroille.

Standardissa nostoja arvioidaan ottamalla tilanteesta huomioon seuraavat tekijät: Nayttopaatetyo.