background preloader

Esteettömyys

Facebook Twitter

Esteettömyys. Esteettömyys on laaja kokonaisuus, joka mahdollistaa ihmisten asumisen kotonaan sekä sujuvan osallistumisen mm. työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun.

Esteettömyys

Se merkitsee palvelujen saatavuutta, välineiden käytettävyyttä, tiedon ymmärrettävyyttä ja mahdollisuutta osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon. Esteettömyys on yhdenvertaisuutta ja osa kestävää kehitystä. Esteettömyydessä ei ole kyse vain liikkumisen esteettömyydestä. Siinä otetaan huomioon myös esimerkiksi näkemiseen, kuulemiseen, kommunikaatioon ja sähköiseen viestintään liittyvät asiat.

Esteettömyys merkitsee turvallisuutta ja laatua. Esteetön ympäristö on välttämätön monille ihmisryhmille, mutta se auttaa suuresti myös muita tilojen käyttäjiä. Ympäristö tai yksittäinen rakennus on esteetön silloin, kun se on käyttäjille toimiva, turvallinen ja miellyttävä, ja kun rakennuksen kaikkiin tiloihin ja kerrostasoihin on helppo päästä. Katso asenteisiin liittyviä videoleikkeitä. Laajennettu tietopaketti kuntoutusalan opiskelijoille - Toimintakyky.

Nämä sivut on suunnattu fysioterapeutti-, toimintaterapeutti-, kuntoutusohjaaja- sekä apuvälineteknikkokoulutukseen.

Laajennettu tietopaketti kuntoutusalan opiskelijoille - Toimintakyky

Nämä ammattiryhmät toimivat asiantuntijoina valittaessa apuvälineitä asiakkaille. He tarvitsevat perustiedot erilaisista apuvälineistä ja apuvälinepalveluista. Tietopaketti on koottu siten, että se kattaa perusasiat apuvälinepalveluista sekä linkkejä lisätietoihin. Tietopakettia tehtäessä on ohjenuorana ollut kuudentoista tunnin opetuskokonaisuus. Tavoitteena on, että opiskelija tietää apuvälinepalvelujen järjestämisen työnjaon tietää apuvälinetarpeen arvioinnin periaatteet tuntee apuvälineiden muuntelu- ja säätömahdollisuudet. Apuvälinepalvelujen työnjako - Vammaispalvelujen käsikirja. Terveydenhuolto Sosiaalitoimi Kela Vakuutusyhtiöt Opetustoimi Työvoimahallinto Valtiokonttori Terveydenhuolto Apuvälinepalveluista vastaa pääsääntöisesti terveydenhuolto.

Apuvälinepalvelujen työnjako - Vammaispalvelujen käsikirja

Terveydenhuollon apuvälinepalvelut järjestetään terveydenhuoltolain mukaan osana lääkinnällistä kuntoutusta. Apuvälinepalveluita ohjaa asetus lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksesta. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineiden luovutuksen edellytyksenä on sellainen lääketieteellisin perustein todettu sairaus, vamma tai kehitysviivästymä, joka heikentää apuvälineen tarvitsijan toimintakykyä ja vaikeuttaa hänen itsenäistä selviytymistään. Valtakunnalliset laakinnallisen kuntoutuksen apuvalineiden luovutusperusteet versio 1.0. Apuvalinepalveluiden laatusuositus fi. Apuvälineluokitus - Toimintakyky. Erilaisia apuvälineitä on paljon, moneen erilaiseen toimintaan.

Apuvälineluokitus - Toimintakyky

Apuvälinetiedon hallintaa helpottamaan on laadittu kansainvälinen apuvälineluokitus. Apuvälineitä voidaan rekisteröidä ja varastoida luokituksen koodien avulla ja apuvälineitä koskevaa tietoa voidaan järjestää luokituksen mukaan. Apuvälinealalla on monia toimijoita kuten sairaanhoitopiirit, terveyskeskukset, Kela, vakuutuslaitokset, järjestöt ja apuvälineyritykset. Ne tarvitsevat apuvälinetoimintaansa yhteisen kielen, jonka apuvälineluokitus tarjoaa.

Yhteisenä kielenä apuvälineluokitus helpottaa välineiden kierrätystä, lainausta, tilastointia ja vertailua. Terveydenhuollon sairauskertomusjärjestelmässä käytetään apuvälineluokitusta. THL:n ylläpitämä, apuvälineorganisaatioiden tietokanta Apudata on rakennettu apuvälineluokituksen mukaan. Sähköisten palveluiden esteettömyys - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla. Esteettömyys tarkoittaa tuotteen, tilan tai palvelun helppoa lähestyttävyyttä.

Sähköisten palveluiden esteettömyys - Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla

Se edellyttää erilaisten ihmisten tarpeiden huomioimista suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa. Esteettömyyden vastakohta on esteellisyys. Esteet estävät yhdenvertaisen osallistumisen ja ovat syrjiviä. Esteettömyyden lähikäsitteitä ovat saavutettavuus, esteetön pääsy sekä käytettävyys. Englannin kielen pohjalta voidaan puhua Design for All -periaatteesta tai universaalista suunnittelusta.

Esteettömyys voidaan toteuttaa mahdollisimman monenlaiset tarpeet huomioon ottavan yleisen suunnittelun avulla tai yksilöllisten apuvälineiden avulla. PPSHP - Apuvälinepalvelut. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelut on keskitetty Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin apuvälinekeskukseen.

PPSHP - Apuvälinepalvelut

Alueellinen apuvälinekeskus vastaa koko sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon sekä seuraavien kuntien apuvälinepalveluista: Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, (Uusi) Oulu ja Tyrnävä. Opas pyoratuolin hankintaan. Selkeää ja saavutettavaa viestintää. Canada Cares » Barrier-Free Homes: Lessons From the Three Little Pigs. We found this article about the importance of making your home barrier free on the Canadian Association of Occupational Therapists’ website and thought it was a cute way to share tips: The first little pig built a beautiful home of the latest style with four levels, including a sunken living room and a raised bathroom.

Canada Cares » Barrier-Free Homes: Lessons From the Three Little Pigs

Everywhere you looked were wonderful solid oak stairways. All the doors were fitted with the most expensive round, crystal door knobs, the taps had hand-painted round porcelain tops – only the very best! Now the big bad wolf realized he could not blow such a solid house down, so instead, he cast a spell that inflicted the pig with terrible arthritis. The second pig built his own modest home, a bungalow. The third pig’s family were all getting older and it was time to look towards retirement. The big bad wolf tried and tried to force the pig from his home. What a wise little pig! Adapted from The Three Little Pigs – Sort Of! The Enabler Web Site. WWW Toimivan Asunnon opas. Esteettomyysopas pdf. THL Opas 16 verkko. Ergonomia. Päätetyöpaikkojen ergonomiatalkoot -lomake on työpaikan ergonomian kehittämisen yksi työväline.

Ergonomia

Arvioi työpaikkasi tämän lomakkeen mukaan ja vastaa kysymyksiin huolellisesti. Tee arviointi mielellään yhdessä työtoverisi kanssa, jotta työntekoasi voidaan katsella myös "sivultapäin". Tee ensin lähtötilannearvio rengastamalla Tilanne kunnossa -laatikosta kunkin kysymyksen kohdalta, onko tilanne kunnossa: 1 kyllä vai 2 ei. Jos korjattavaa löytyy, niin mieti muutostarpeita ja -mahdollisuuksia. Kirjaa paperin Korjaukset ja ehdotukset riveille nämä asiat. Päätetyöntekijän huoneentaulu Oheen on listattu joukko asioita, jotka sinun on hyvä huomioida miettiessäsi työpisteesi ergonomiaa. Hyvää oloa päätteen ääressä. Ergonomia. Suurella osalla suomalaisista on selkävaivoja elämänsä aikana.

Ergonomia

Myös ennenaikaisessa eläköitymisessä selän vaivoilla on suuri merkitys. Vaivoista vain osa on työperäisiä, mutta näiden syntymisessä käsin tehtävät nostot on merkittävä riskitekijä. Taakkojen käsittelyyn liittyy tapaturman riski. Toimisto- ja tietotyö - Työterveyslaitos. Vaikka toimistotyö on fyysisesti kevyttä ja pääosin siistiä sisätyötä, monet tietokonetta työvälineenään käyttävät ihmiset kokevat epämukavuuden tunnetta ja rasittuneisuutta työpäivän jälkeen.

Toimisto- ja tietotyö - Työterveyslaitos

Osa vaivoista on ohimeneviä, mutta ne voivat myös jäädä pysyvämmiksi. Silmien kutina ja väsyminen, niska-hartiaseudun sekä käsien kipu ja rasittuminen ovat yleisiä näyttöpäätetyön tekijän vaivoja. Monet työntekijät kokevat myös henkistä rasitusta, joka johtuu tekniikan ja sovellusten jatkuvasta kehittymisestä ja sen myötä jatkuvasta uuden tiedon omaksumisen vaatimuksesta. Monet vaivat voidaan kokonaan välttää tai niitä voidaan helpottaa parantamalla työpisteen ergonomiaa ja omia työtapoja. Mitkä asiat aiheuttavat haitallista kuormitusta näyttöpäätetyössä? Jatkuva työskentely tietokoneella asettaa vaatimuksia liikuntaelimistölle ja näkökyvylle. Sitting in the office all day is bad for your health. - Potentash. Nayttopaatetyo tso1 netti.