background preloader

Rapportskrivning

Facebook Twitter

Diff Checker - Online diff tool to compare text to find the difference between two text files. Text Comparison Search - Compare Two Documents For Duplicate Content. Ovningar SpraketBarKunskap. Några "opersonliga" sätt att bygga meningar - För studenter - Umeå universitet. Ibland är det användbart att kunna formulera meningar utan att fokusera på vem som agerar.

Några "opersonliga" sätt att bygga meningar - För studenter - Umeå universitet

Just vetenskaplig stil är ofta mer formell och opersonlig, vilket märks på att ord som ”jag” och ”vi” används sparsamt. Att använda sig av olika typer av meningskonstruktioner skapar variation i texten och större uttrycksmöjligheter. Passiv konstruktion Passivering innebär att man gör om satsens objekt till subjekt. Ett sätt att konstruera passivform är använda s-form av verbet, i såväl nutids- som dåtidsformer. Ett annat sätt att passivera är genom omskrivning med verben bli eller vara.

Pronomenet man Pronomenet man kan beteckna en eller flera obestämda personer. Subjektsformen man har objektsformen en och genitivformen (ägande) ens.– När man slutligen tar sin examen slår det en att ens hårda arbete verkligen var meningsfullt. Nominalisering Nominalisering innebär att ett verb görs om till ett substantiv. Top 10 Terms Students Need to Know to Be Successful on Standardized Tests. Standardized testing is a stressful time for everyone involved: students, teachers, and parents.

Top 10 Terms Students Need to Know to Be Successful on Standardized Tests

Preparing students for standardized testing is a challenging task. Black space: improving writing by increasing lexical density. Style … is not—can never be—extraneous Ornament… ‘Whenever you feel an impulse to perpetrate a piece of exceptionally fine writing, obey it—whole-heartedly—and delete it before sending your manuscript to press.

Black space: improving writing by increasing lexical density

Improving the formality of students’ writing – nominalisation. This blogging lark is really tricky to get off the ground!

Improving the formality of students’ writing – nominalisation

First of all, there is the inevitable dilemma about the topic for your first blog post and the ensuing self-doubt. Why would anybody care about what I write? Then, just when you develop an inkling of confidence, another blogger touches on your treasured subject matter or, just as your forefinger hovers over the ‘publish’ button, you are overwhelmed by the wit and worth of someone else’s writing. So, in order to overcome these psychological barriers and my own hesitation, I thought I’d better just get stuck in and hope people will be kind. So, the purpose of this occasional blog will be no more than to record some lesson ideas I have used or might use in future. Vi förbereder oss för att skriva PM i kursen Svenska 3. Att undervisa i att skriva PM Snart är det dags för mina treor att skriva sina första PM i kursen Svenska 3.

Vi förbereder oss för att skriva PM i kursen Svenska 3

I detta inlägg tänkte jag dela med mig av en förberedelselektion som i all sin enkelhet blev lyckad och som eleverna tyckte var lärorik! Att undervisa i PM-skrivande är inte alltid det enklaste. Kursen i sig är minst sagt utmanande och att skriva utredande texter på en vetenskaplig nivå är inget som man lär sig från en dag till en annan. Att träna aspekter av vetenskapligt skrivande i kursen Svenska 3. Akademiskt läsande och skrivande När jag var på Skolforum för ett antal veckor sedan hade jag anmält mig till en workshop med universitetslärarna och författarna Vendela Blomström och Jeanna Wennerberg, något jag är mycket glad för.

Att träna aspekter av vetenskapligt skrivande i kursen Svenska 3

Där fick jag tips om bra övningar för att träna vetenskapligt skrivande på universitetsnivå. Dessutom fick jag nys om föreläsarnas bok Akademiskt läsande och skrivande: Www.skolporten.se/wp-content/uploads/2012/04/360_avhandling_tips.pdf. 8 Strategies for Teaching Academic Language. "Change your language and you change your thoughts.

8 Strategies for Teaching Academic Language

" -- Karl Albrecht Understanding Academic Language Academic language is a meta-language that helps learners acquire the 50,000 words that they are expected to have internalized by the end of high school and includes everything from illustration and chart literacy to speaking, grammar and genres within fields. Think of academic language as the verbal clothing that we don in classrooms and other formal contexts to demonstrate cognition within cultures and to signal college readiness.

There are two major kinds: instructional language ("What textual clues support your analysis? ") and language of the discipline (examples include alliteration in language arts, axioms in math, class struggle in social studies and atoms in science). LitWeb - The Norton Introduction to Literature: W. W. Norton & Company StudySpace. Kurswebben. Kort introduktion för nybörjare till hur man författar ett akademiskt PM Stefan Olsson © Stefan Olsson 2002Får ej kopieras utan författarens tillstånd!

Kurswebben

Innehåll InledningVarför skriver vi uppsatser? – FrågeställningenDispositionen 1. Inledning Den här introduktionen riktar sig till dig som är ny vid universitetet och som aldrig tidigare har skrivit en akademisk uppsats, eller till dig som inte är ny, men som aldrig tidigare har skrivit en uppsats inom humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen. Att lära sig att forska och att skriva uppsatser är ett hantverk som bara kan läras genom praktisk övning.

Varför skriver vi uppsatser? Varför skall man som student lära sig att skriva uppsats? Det PM du skall skriva innebär en liten forskningsuppgift där målet är att finna kunskap. För att hitta en intressant frågeställning att arbeta med kan man därför börja med att fråga sig vad det finns för vetenskapliga problem som väntar på att bli lösta. Nästa steg är att göra frågeställningen hanterlig. Åbo Akademi. Vad är akademiskt skrivande?

Åbo Akademi

Många studenter brukar ställa mig frågan: hur ska man skriva så att ens text blir akademisk och sålunda anses uppfylla de krav som det vetenskapliga samfundet ställer? Det finns väl egentligen inget absolut och för alltid givet svar att ge den som frågar, men det finns ändå några hållpunkter som man kan ta fasta på när man vill skriva t.ex. en kandidatuppsats eller någon annan text som ska hålla för akademisk granskning.

I det följande ska jag försöka redogöra för några av de kanske viktigaste hållpunkterna. Det som jag skrivit ner är till stor del baserat på Jarricks och Josephsons (1996) bok Från tanke till text: en språkhandbok för uppsatsskrivande studenter samt på ett kompendium som Barbro Wiik från ÅA:s Språktjänst tillhandahöll i samband med en föreläsning år 2003. Enligt Arne Jarrick och Olle Josephson (1996) bör en student som skriver vetenskapliga uppsatser speciellt tänka på: - Textens precision. . - Den röda tråden. . - Textens disposition. Akademiskt skrivande - ny praktisk guide. Blekinge Tekniska Högskolan lanserar nu en ny guide för att hjälpa studenter att bli bättre på akademiskt skrivande, Skrivguiden.se.

Akademiskt skrivande - ny praktisk guide

Skrivguiden.se är en webbplats utvecklad av biblioteket vid BTH i syfte att ge studenterna stöd i deras akademiska skrivande. Med konkreta råd om skrivprocess, problemformulering och hur man hanterar källor och referenser vill biblioteket vägleda studenterna till ett bättre skrivande. Akademiskt skrivande är en process som består av flera olika delar där man i förarbetet sätter sig in i skrivsituationen och förbereder skrivandet genom att analysera skrivuppgiften, samla material och komma på idéer.

Skrivandet börjar med att formulera en frågeställning, disponera texten, skriva utkast och avslutas med att man har en färdig text. När texten är skriven påbörjas efterarbetet med revision och redigering av texten för att förbättra och förtydliga. Webbplatsen är öppen för alla som vill använda den. Www.utbildning.gu.se/digitalAssets/1462/1462024_akademiskt-skrivande-2-ht13.pdf. Www.kth.se/polopoly_fs/1.187716!/Menu/general/column-content/attachment/frasbank-Referera.pdf.

Www.kth.se/polopoly_fs/1.350102!/Menu/general/column-content/attachment/Goda språkråd.pdf. Www.kth.se/polopoly_fs/1.366443!/Menu/general/column-content/attachment/Checklista för rapport.pdf. 12 tips för uppsatsskrivandet. I höstas läste jag kursen Vetenskapligt skrivande på svenska, en kurs där vi grävde ner oss i den krävande process som skrivande på universitet och högskola innebär.

Det är en ständig balansgång mellan olika krav; det gäller att tydligt presentera innehållet, logiskt ordna textens alla delar, uttrycka sig korrekt och precist och samtidigt helst också försöka behålla sin personliga stil. Skrivande handlar om både detaljer och sammanhang. Som skribent behöver du kunna växla mellan de enskilda delarna och helheten.