background preloader

Forskning

Facebook Twitter

The feedback continuum. The effects of feedback are more complex than we often realise.

The feedback continuum

Bulletin 2. Bulletin 3. Bulletin 3 improve memory FEB16. Forskningsnytt om formativ bedömning. Att bygga l%C3%A4sning Malin Bardenstam 20 januari. 7868 21132 1 PB. Learning Theory. The Power (and Peril) of Praising Your Kids. What do we make of a boy like Thomas?

The Power (and Peril) of Praising Your Kids

The top 20 teaching and learning principles. The APA-supported Coalition for Psychology in Schools and Education has condensed the most important psychological science on PreK–12 teaching and learning into 20 principles: Students' beliefs or perceptions about intelligence and ability affect their cognitive functioning and learning.

The top 20 teaching and learning principles

Formativ bedömning på 2000-talet – en översikt av svensk och internationell forskning. FULLTEXT01. Skönlitteratur leder till bättre moral - Kultur. Learning Theories. Ungdomars dagliga interaktion: En språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier. Svenskt abstrakt: I avhandlingen studeras gymnasieungdomars interaktion med olika personer via olika medier.

Ungdomars dagliga interaktion: En språkvetenskaplig studie av sex gymnasieungdomars bruk av tal, skrift och interaktionsmedier

Tre flickor och tre pojkar från en stadsskola, en landsortsskola respektive en förortsskola har observerats under en vecka vardera i skolan, i hemmet och vid fritidsaktiviteter. FULLTEXT01. Future%20of%20Assessment. Effektiva lärstrategier ett viktigt uppdrag för skolan. Lära att lära – en nyckelkompetens för livslångt lärande Länder i EU bör se till att alla ungdomar har utvecklat åtta nyckelkompetenser för livslångt lärande, rekommenderar Europaparlamentet och Europeiska rådet.

Effektiva lärstrategier ett viktigt uppdrag för skolan

Education Week. Commentary By Carol Dweck For many years, I secretly worked on my research.

Education Week

Msu_fif_31.pdf. Gestaellningar-genererade-ur-utbildningspraktiker_web. Hallå där Roger Säljö... - Göteborgs universitet. Nyhet: 2015-04-14 …professor i pedagogisk psykologi vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande och aktuell med boken Lärande - en introduktion till perspektiv och metaforer som beskriver de senaste hundra årens olika perspektiv på lärande, skola och utbildning.

Hallå där Roger Säljö... - Göteborgs universitet

Vilket behov svarar boken mot? – Förhoppningen är att boken ska ge en introduktion till centrala teoretiska perspektiv på lärande och utveckling så som de formulerats framför allt under de senaste århundradet. Evidence and Data. Pea_2077_37829_1.pdf. Pea_2077_32806_1.pdf. Lara_for_livet.pdf. Is the Feedback You’re Giving Students Helping or Hindering? In 38% of well-designed studies, feedback actually made performance worse—one of the most counterintuitive results in all of psychology.

Is the Feedback You’re Giving Students Helping or Hindering?

If there’s a single principle teachers need to digest about classroom feedback, it’s this: The only thing that matters is what students do with it. No matter how well the feedback is designed, if students do not use the feedback to move their own learning forward, it’s a waste of time. We can debate about whether feedback should be descriptive or evaluative, but it is absolutely essential that feedback is productive. Add to that concept a second related principle: Feedback should be more work for the student than it is for the teacher. Teachers who internalize and practice feedback based on these precepts will be well on their way to teaching that improves learning. What the Studies Say. Teaching AC English. I Vygotskijs zon. Skolan kan ha sina motståndszoner, men för den som läser Lev Vygotskijs teorier ser de snart ut som något annat: nära utvecklingszoner.

I Vygotskijs zon

Detta begrepp, som betecknar de kunskapsområden en elev kan dras in i genom samspelet med en pådrivande lärare eller någon annan kunnig person, är den sovjetiske psykologens kanske viktigaste bidrag till den pedagogiska teoribildningen. Och den zonen lever i den svenska skolan, liksom till exempel Vygotskijs syn på språkets och kreativitetens betydelse. Lev Sevjonovitj Vygotskij föddes 1896 i Vitryssland, eller Belarus, som då lydde under Tsarryssland. Pea_2077_32676_1. Forskning i korthet 2014 2 slutversion. Dokument - Aktionsforskning. Pondering Praise. Carol Dweck's Attitude. By David Glenn Palo Alto, Calif.

Carol Dweck's Attitude

Carol S. The 10 most controversial psychology studies ever published. Pea_2077_21573_1. FULLTEXT01.pdf. FULLTEXT01.pdf. Learning study - forskarskola för lärare - Högskolan för lärande och kommunikation. Ny antagningsomgång Ytterligare studerande kommer att kunna antas under 2014 till utbildningen, som startar vt 2015. Ansökan och behörighet Sista ansökningsdag 1 oktober 2014. Möte med multimodalt material. Vilken roll spelar dyslexi för uppfattandet av text och bild? Föreläsning av Helen Timperley - Kollegialt lärande. 10 Online Tools for Better Attention & Focus.

A recent happiness study from Matthew Killingsworth and Daniel Gilbert found that the more our minds wander, the less happy we are. Summing the research, the New York Times wrote, “Whatever people were doing, whether it was having sex or reading or shopping, they tended to be happier if they focused on the activity instead of thinking about something else.” In short, being mentally “present” and focused on the task at hand really does matter – quite a lot, in fact.

If only finding focus were so simple. Professionsutveckling och lärarledd undervisning. Teachingss.pbworks.com/f/BustingMythsaboutDI.pdf. Rapport från riksdagen 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan. Del 1. 31.Lärarförbundet (2011) Delta i promilleprogrammet – satsa på lärardriven forskning! 32.Johansson O (2011) Skolchefens funktion och ställning, i Struktur, kultur, ledarskap - förutsättningar för framgångsrika skolor, Höög J & Johansson O, redaktörer. Studentlitteratur: Lund. 33.Vetenskapsrådet (2011) Rektor - en forskningsöversikt Vetenskapsrådets rapportserie 4:2011. 34.Böhlmark A, Grönqvist E, et al (2012) Rektors betydelse för skola, elever och lärare. Rapport 2012:15, IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering. 35.Björkman C (2011) Skolans ledarskap som intern förbättringskapacitet, i. FULLTEXT01. Education Week. Vi vill skapa gångstigar som vi kan använda om och om igen - Hans Teke.

Tänk dig att du läser en längre artikel. Du läser den i ett relativt högt tempo där ett och annat (genom det du redan kunde) fastnar direkt. Därefter tar du 10 minuters paus och surfar lite på mobilen. Fokus på punkt och stor bokstav i Learning Study. En grupp pedagoger på Mellanhedsskolan och Dammfriskolan har gått på djupet i hur man bäst förklarar för elever när man ska sätta punkt och stor bokstav i löpande text. Under en utbildning i Learning Study har de förjupat sig i detta lärandeobjekt. Förståeligare betygssystem och minskad betygsstress – dokumentation som kommunikationsmedel: Venue: Lärarutbildning: Linköpings universitet. Daniel Sandin, Katedralskolan, Lund Nuvarande betygssystem, med fem betygssteg men bara kunskapskrav för tre steg, upplevs ibland som oklart av såväl elever som vårdnadshavare. Detta riskerar att försvåra kommunikationen mellan elever och lärare.

Skolforskning. Vad är skolforskning? Skollagen (2011) slår fast att undervisning och utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. På de här undersidorna hittar du material som anknyter till båda begreppen, här samlat under namnet skolforskning. Ett begrepp som skolforskning inbegriper en mängd olika betydelser. Learning studies och lesson studies. Learning studies kan kortfattat beskrivas att lärarna (förslagsvis i ett lärarlag) inledningsvis kommer överens om ett lärandeobjekt. Det vill säga något eleverna ska kunna eller som lärargruppen vill att eleverna ska kunna relaterat till kursplanemålen. Ett sådant lärandeobjekt kan vara att behärska procent eller att förstå =tecknets betydelse. Därefter görs förtester på elever för att bedöma kunskapsnivån. Duktig flicka: När prestationskraven går över styr.

Fil Dr Victoria Blom har tittat närmare på tänkbara orsaker till att en del personer blir sjuka av stress. — En förklaring till att unga kvinnor blir sjuka av stress återfinns i självkänslan, eller snarare brist på den. I stället för att ha en inneboende trygghet att man duger som man är så har en del personer en villkorlig, så kallad prestationsbaserad, självkänsla. Man strävar då ständigt efter att erhålla den självkänsla man saknar genom att hela tiden ställa höga krav på sig själv.

Samtidigt finns ofta en rädsla för att misslyckas hos dessa personer då egenvärdet är avhängigt prestationens resultat, säger Victoria Blom. Visible Learning: 800+ Meta Studies And 138 Effects Visualized. John Hattie has synthesized more than 800 meta-studies related to achievement. Synligt lärande. Den nyzeeländske utbildningsforskaren John Hatties forskningsöversikt Visible Learning omfattar 800 metastudier av andra forskare och totalt ingår över 50 000 enskilda studier med över 80 miljoner elever i det underlag som ligger till grund för hans forskning om vad som påverkar elevers studieresultat.

Enligt Hattie uppnås de effektivaste läreffekterna genom formativ bedömning, med en läreffekt på 0,9 vilket ger ett mycket effektivt lärande. Klicka på länken för att se en översiktlig presentation av Hatties forskning i form av ett filmklipp – Synligt lärande i Svedala (5:13). Det handlar inte bara om att lära sig. HUR man lär sig blir avgörande för VAD man lär sig. Undervisning inte skolans huvuduppgift menar forskare. Hattie framhåller vikten av att analysera effekterna av lärarens egen undervisning och att skapa ett tillitsfullt lärandeklimat.

Läraren måste också ha en klar bild av vad eleven ska lära sig under en lektion och veta hur väl varje elev har lyckats med att uppnå målen, så kallade framgångskriterier. För att kunna skapa en brygga mellan elevers förkunskaper och de förväntade lärandemål som står i undervisningens fokus måste läraren känna till elevers förkunskaper. Läraren måste också ha kännedom om elevers lärandeförmågor, kognition, motivation, språkfärdigheter, erfarenheter osv. Synliggjorda lärandemål underlättar måluppfyllelse Ju mer eleverna kan om lärandemålen och vägen till framgång desto mer kommer de att engagera sig i skolan, understryker Hattie. Att nå personligt satta mål ökar självförtroendet. Rektors roll i en digitaliserad skola! Ny fortbildningskurs för pedagoger: Flippa ditt klassrum 2,5 hp - Om oss - Högskolan för lärande och kommunikation. Den här kursen hjälper dig med tänket att våga flippa ditt klassrum tillsammans med dina elever.

Kursen ger dig konkreta exempel och redskap kring hur du som lärare kan flippa ditt klassrum inom olika ämnen. Läs mer om kursen Lärare i kursen Lärare i kursen är Karin Brånebäck och Johan Bäcklund. Elevers tänkande utvecklas med Sokratiska samtal. Forskning i korthet 2013 nr1.pdf. Låt läraren ta plats - Debatt. Språkutvecklande arbetssätt. Effektiv kompetensutveckling_PM.pdf. Formative%20assessment%20and%20contingency%20in%20the%20regulation%20of%20learning%20processes%20%28AERA%202014%29.