background preloader

Forskning

Facebook Twitter

Ingen forskning styrker att det är bra att begränsa skärmtid. Många uppfattar att dataspel leder till koncentrationssvårigheter eller övervikt.

Ingen forskning styrker att det är bra att begränsa skärmtid

Kvalitetsgranskning integrerade elever. Lärare med studentcentrerad pedagogik använder oftare digital teknik. För att få en förståelse för hur en lärares vardag ser ut, hur de arbetar och vilken roll digital teknik har i deras dagliga arbete, observerades fyra lärare under ett antal dagar.

Lärare med studentcentrerad pedagogik använder oftare digital teknik

Utöver observationerna genomfördes också intervjuer med lärarna, men också med skolrektorer och representanter från en kommuns utbildningsförvaltning samt IT-chef för kommunala IT-enheten. Sadaf Salavatis avhandling bekräftar tidigare forskning som visar på att lärare lättare tar till sig och använder innovationer som går i linje med deras professionella erfarenheter, tankar och värderingar. Sadafs forskning visar också att lärarnas benägenhet att använda digital teknik till stora drag är individberoende. Utlärningsmetoden påverkar användandet av digital teknik Baserat på sin bakgrund, erfarenheter samt sociala sammanhang har lärare olika förhållningssätt och värderingar i hur det ser på sin yrkesroll som lärare och hur det de ser på sina elever och deras lärande.

Avhandlingen: Salavati, Sadaf (2016). Ny teknik på rätt sätt ska lyfta undervisningen i matematik - Örebro universitet. 7585 447 2. Studiero. Skolinspektionen har granskat om och hur ett antal grundskolor arbetar för att säkerställa studiero i undervisningen.

Studiero

Granskningen visar bland annat att studiero främjas av tydliga lektionsstrukturer och av ett tydligt ledarskap i klassrummet. Alla elever har rätt till en skolmiljö som präglas av studiero. Tidigare inspektioner visar att var fjärde grund- och gymnasieskola inte lyckas skapa en sådan skolmiljö. Att ha studiero i undervisningen är viktigt för elevers lärande och handlar både om elevernas arbetsmiljö i stort och om deras möjligheter att nå målen för utbildningen. Denna granskning om studiero omfattar elever i årskurserna 7 till 9 vid 30 skolor. Digitaliseringen i skolan – vad säger forskningen? - Riksdagen. Ökat engagemang och intresse för skolarbetet hos eleverna är positiva effekter av användningen av digitala verktyg.

Digitaliseringen i skolan – vad säger forskningen? - Riksdagen

Digitala verktyg i sig ger dock ingen förändring, utan det är först när de används med en genomtänkt pedagogik som man får positiva resultat. SKL satsar på STL – digitalisering och språkutveckling – Omvärldsbloggen. 12 maj samlades utvecklingsledare, rektorer och blivande utvecklingsagenter från tjugo skolor i elva kommuner hos SKL i Stockholm för en första träff i fortbildningssatsningen STL – Skriva sig till lärande.

SKL satsar på STL – digitalisering och språkutveckling – Omvärldsbloggen

Sollentuna kommun arbetar sedan fem år med en framgångsrik modell som kopplar samman användningen av digitala verktyg och tjänster med de nyckelfaktorer som enligt forskningen främjar elevernas språkutveckling och lärande. Digitaliseringen av förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola - Väsby Lärlabb. Se även: Del 1 – Visioner och strategier kring skolans digitalisering av Stefan PålssonDel 2 – Om skapandet av hållbara strategier av Carl Heath Del 3 – En sammanfattning av Skolverkets förslag till nationell it-strategi av Stefan Pålsson I september 2015 fick Skolverket i uppdrag av regeringen att föreslå nationella strategier för digitaliseringen av den svenska skolan. 4 april presenterade Skolverket ett förslag som gäller förskola, förskoleklass, fritidshem samt grundskola och motsvarande skolformer. 29 april presenteras ett motsvarande förslag för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan samt vuxenutbildningen.

Digitaliseringen av förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola - Väsby Lärlabb

Här är en kort sammanfattning: Förslaget bygger på en vision om att den svenska skolan 2022 ska kunna förbereda alla elever för de villkor och förutsättningar som gäller i ett digitaliserat samhälle. Strategin är utformad för att göra detta möjligt under de kommande åren. Strategin föreslår insatser inom följande fem områden. 1. It-användning och it-kompetens i skolan. Rapporten visar att det blir allt fler datorer och surfplattor i skolan och att användningen ökar i samtliga skolämnen.

It-användning och it-kompetens i skolan

Samtidigt skiljer sig användningen stort mellan de elever som fått, eller fått låna, en egen dator av skolan jämfört med de som delar med andra. Trots ökningen upplever eleverna inte att deras it-kompetens blivit bättre och lärarna uppger att de har ett fortsatt stort behov av kompetensutveckling. Datorspelande ungdomar skriver bättre engelska.

(2016-01-21) | Christina Knowles Spelar ditt barn mycket dataspel på fritiden?

Datorspelande ungdomar skriver bättre engelska

Då är chansen stor att det blir bra betyg i engelska i skolan. En ny studie från Karlstads universitet visar på ett tydligt positivt samband mellan att spela dataspel på fritiden och skriva bra uppsatser bland elever i årskurs 9. Pia Sundqvist, docent i engelska, har i tidigare studier visat att dataspelande har en positiv påverkan på barnens ordförråd och den talade engelskan. I den nya studien har hon, tillsammans med doktoranden Peter Wikström, undersökt den skrivna engelskan i uppsatser som elever i årskurs 9 skrivit i de nationella proven och vilka betyg de fick. Datorspel i undervisningen kräver mer än skolan förmår. 302 Moved Temporarily. Ta del av materialet och för kontinuerligt anteckningar medan du läser, tittar eller lyssnar.

302 Moved Temporarily

Anteckna sådant du tycker är särskilt intressant, viktigt eller förvånande. Notera tankar om hur du, utifrån materialet, kan utveckla din undervisning. Anteckningarna bildar underlag för de diskussioner du ska föra med dina kollegor i moment B. Kan vi behandla arbetsminne för att förbättra läsförståelse? Alla människor kan hålla som mest 4-5 saker i arbetsminnet samtidigt (Alloway, 2008).

Kan vi behandla arbetsminne för att förbättra läsförståelse?

Arbetsminnesproblem uppstår när vi inte kan uppdatera eller återfå informationen vi försöker hålla i arbetsminnet från någon annanstans i omgivningen. Detta är också nyckeln till arbetsminnesbehandling - och forskarna fortsatte att presentera följande: 1. Den underliggande absoluta arbetsminneskapaciteten kan inte behandlas direkt för att förbättra vardagsspråklig förmåga. Här visade forskarna upp en stor bild på en överkryssad dator. Helt okej f r sm barn att anv nda surfplatta och mobil. – Vår uppgift är att hjälpa föräldrar att förhålla sig till den miljö som barnet befinner sig i.

Med den utveckling som dagens samhälle tagit är ett totalförbud inte realistisk. Man måste istället ta hänsyn till vad barnen faktiskt använder skärmen till, fortsätter Anna-Karin Edstedt Bonamy. I stället för skärmförbud är riktlinjer det nya ledordet. Föräldrarnas roll förändras ju inte bara för att barnet leker på en surfplatta. Barnpsykologen Malin Bergström säger att föräldrar har tre viktiga uppgifter när det gäller småbarns skärmtid. – Det första är att dela barnens medievardag. De nya amerikanska riktlinjerna säger nästan på pricken detsamma.

DYSLEXI. Få appar fungerar vid lärande. Hur går det med digitaliseringen av skolan? OECDs rapport Students, Computers and Learning: Making the Connection, som kom för två veckor sedan, visar att det inte räcker med hårdvara och infrastruktur för att dra nytta av digitaliseringens möjligheter i skolan. Beslutsfattare, skolledare och lärare måste ha visioner och kunskaper som kopplar samman elever, datorer och lärande på bra sätt för att digitaliseringen ska leda någonstans. Det krävs hårt och målmedvetet arbete för att lyckas, konstaterar OECD i rapporten. Analyser från Skolinspektionen och Skolverket visar att den svenska skolans digitala infrastruktur generellt sett är ganska väl utbyggd, men att den pedagogiska it-användningen ännu inte riktigt har tagit fart. Det har saknats en samlad nationell strategi för skolans digitalisering, men nu är en sådan på gång. Regeringen: Programmering ska in p schemat i grundskolan. Som Computer Sweden tidigare har skrivit har skolvärlden länge efterlyst en nationell it-strategi.

Inte minst eftersom it-utrustningen varierar stort mellan olika skolor och kommuner, men även på lärarnivå har det varit spretigt. Långsamma pappersläsare minns mer. Långsamhet vinner i längden. Snabbläsningskurser är ”bondfångeri”, menar en internationell auktoritet på området. Skolans behov av digitala lärresurser. Sommaren 2013 beslöt SKL och regeringen att tillsammans genomföra insatser för att främja digitalisering och digital samverkan inom viktiga samhällsområden. Att planera för barn och elever med funktionsnedsättning.

En sammanställning av forskning, utvärdering och inspektion 1994–2014. Sätt digital läsning på schemat. Hur går det egentligen till när vi läser på internet? En-dator-per-elev-satsningar värdelösa utan ny pedagogik. Vårtecken, hösttecken & sommartecken – www.naturenskalender.se – Följ naturens kalender. S lägesbedömning 2015. Den svenska skolan har stora problem. Den senaste PISA-studien bekräftar och förstärker bilden av att kunskapsresultaten i grundskolan fortsätter att sjunka inom matematik, läsförståelse och naturvetenskap.

Hur lär man barn att läsa? Tre forskningsöversikter inom området specialpedagogik/inkludering. Framtidens lärande 2015 6 maj kl. 16.30-17.30. Lässtrategier ingen självklar undermedicin. I debatten om svenska elevers sjunkande resultat på PISA:s läsförståelseprov har det bland annat hävdats att svenska lärare undervisar fӧr lite om olika lässtrategier. Följaktligen har lässtrategier blivit ett honnörsord i debatten om svensk läsundervisning. Nu är det bevisat - barnen blir bättre i skolan med surfplattor. ”Förbättra resultaten i skolan genom att kasta ut datorerna från lektionerna” I mer än två decennier har politiker sett datorisering som en avgörande åtgärd för att förbättra skolans resultat. Cirkelmodellen i alla ämnen.

Vågar man verkligen tro att cirkelmodellen kan användas i alla ämnen? Motivation en viktig nyckel till elevers skolframgång. Study Shows Pen, Paper Note-taking Aids Conceptual Learning   Barn lär sig skriva och läsa snabbare med IT-undervisning. Skolporten -Skolporten. Lektionsobservationer. Sammanfattning-forskningsoversikten. Forskning i korthet 2014 2 slutversion. Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens. Forskning för klassrummet - Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken.pdf.