background preloader

Genrepedagogiken

Facebook Twitter

UR Skolbibliotek 2014: Läsförståelse i olika genrer.

Återgivande genre

Berättande texter. Beskrivande text. Instruerande text. Argumenterande text. Cirkelmodellen. IntervjuSusanNieland. Genre - Vad Är Skönlitteratur Och Sakprosa? Läs- och skrivdagen. Då har jag varit och föreläst för lärarfortbildningarna i Stockholm på Läs- och skrivdagen. Första gången med mikrofon och på en liten scen. Skrämmande men roligt! Här på länken kommer man till Slideshare om man är intresserad av min Power Point. Den som gäller för lärarfortbildningarna är Stötta, modellera och utmana. Härligt nog var flera kloka andra föreläsare där också och bl.a. Elev 1: Sammantaget visar de fyra punkterna ovan att eleven klarar av att kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt utan några problem. Audio Player Elev 4: Sammantaget är elevläsning 4 ett exempel på ett gränsfall. Hon pratade också om skillnaden mellan lässtrategierna top down och bottom up och visade skillnaden med en snutt från Livet i bokstavslandet.

Karin Pettersson jobbar med ASL och genrepedagogik från förskoleklass och uppåt. Hon tipsar också om appen sockpuppets i t.ex. engelskan. Några tankar av alla som jag fick erfara av dessa utmanade och utvecklande dagar… Språkutveckling och återkoppling – vi tränar på strukturen i en debattartikel. Att stötta skrivandet istället för att förenkla nivån ”Tänk dig att du som ambitiös ämneslärare märker att elever kan ditt ämne men stupar på språket. Du sänker därför nivån och förenklar språk och undervisning, men får reda på att det är fel väg att gå. Lösningen säger man istället är ett språkutvecklande arbetssätt, men hur går sådant till? Vi har sammanfört en NO-lärare med en svenska som andraspråkslärare. Och frågan är – kan en ämneslärare få elever att lyckas bättre – bara genom att jobba med språket?” Detta är inledningsorden till ett av programmen (”Stötta skrivande”) i UR:s programserie Språket bär kunskapen, som jag verkligen rekommenderar.

En sönderklippt debattartikel – fungerar bra på en 1-1-skola! När mina tvåor skulle skriva egna debattartiklar för ett tag sedan märkte jag att de var otroligt engagerade och insatta i de ämnen de skrev om. Från kreativ och lekfull övning till språkligt utmanande diskussion Återkoppling till både mig och eleverna Pauline Gibbons Åsa Relaterat. FULLTEXT01.pdf. Fördjupning.

Modell för ämnesövergripande planering. I vårt arbetslag (åk 4) har vi under en tid diskuterat hur vi ska kunna planera och samköra vår undervisning på ett effektivt sätt. Vi har velat minska antalet pågående arbetsområden för eleverna och få ihop ämnesövergripande arbete för att skapa ett mer meningsfullt sammanhang för eleverna. Vi bestämde oss för att använda oss av cirkelmodellen (Pauline Gibbons) som bas för vår planering och ta hjälp av läsförståelsestrategierna som presenteras i En läsande klass i den första fasen som innebär att samla på sig kunskap inom området. Vi har också hämtat inspiration från Göran Svanelid som talar om stora frågor som hjälper oss att knyta ihop innehållet i undervisningen även om vi är olika lärare som undervisar i SO, NO och Sv samt att förtydliga för eleverna vad de är de ska lära sig.

Planeringsarbetet är klart och i onsdags kickade vi igång vårt Tema Sverige. Än så länge kan vi konstatera att planeringsarbetet har underlättats av den tydliga struktur som cirkelmodellen ger. Superbra ppt om gengrepedagogik från Helsingborg. Olika typer av texter. Ny i svenska skolan. Vad är genrepedagogik? Alla sammanhang har sitt språk Vad vill jag säga och till vem? Vårt språk anpassas hela tiden till den situation som vi befinner oss i. För barn i skolan är det en sak att behärska ett vardagsspråk, en annan att erövra skolspråket. Språkliga mönster för olika sammanhang Enligt senare forskning lär man sig språket bäst om det sker samtidigt med annan inlärning. Genrepedagogiken kan i detta sammanhang ge lärare ett verktyg att arbeta parallellt med språkutveckling och ämnesundervisning. Arbetssättet hjälper elever att upptäcka de språkliga mönster som finns och som ger tillträde till olika sammanhang.

Hur förklarar man förloppet i ett experiment? Genrepedagogiken handlar om att närma sig språket och ny kunskap i ett visst ämne genom att tillsammans hitta strukturen i språket. ZickZackSkrivrummetLgr11. Manadenssprakovningmars2011. Zickzackpedagogplanering_ak5. Berättelseansiktet. Zickzackpedagogplanering_ak4. Britt_Johansson_Symposium2012_ahorarkopior. Miniskola i genrepedagogik. Publicerad av Anna Schylander Innan vi fortsätter att rapportera kring hur det går med genrepedagogik på Kroksbäcksskolan, tänkte jag ge en ”miniskola” i genrepedagogik, så att ni kan hänga med i svängarna!

Genrepedagogik vilar på tre ben: Vygotskys sociokulturella perspektiv, dvs att lära genom samarbete, arbeta i den närmasta utvecklingszonen och stöttning till eleverna, Hallidays systemfunktionella grammatik, och Martin/Rotherys skolgenrer och cirkelmodell. Här är de vanligaste genrerna i skolan. Att arbeta med genrer gör man i samtliga ämnen. I genrepedagogik fokuserar man på genrens ”tre S”, dvs det specifika för just den utvalda genrens SYFTE, STRUKTUR och SPRÅKLIGA DRAG.

Detta åskådliggörs med fördel visuellt, med hjälp av planscher i klassrummen. Arbetet med genrerna sker enligt cirkelmodellen. Vill ni veta mer om genrepedagogik? Kategorier: - Förskola, - Fritidsverksamhet, - Grundskola 1-3 och förskoleklass, - Grundskola 4-6, - Grundskola 7-9, Ämnesövergripande, Språkutveckling. Texttyper.

Här nedan kommer min vägg för de olika texttyperna med exempel på varje typ av text. Jag gjorde dessa till detta blogginlägg Svenskläraren tolka begreppen genrer respektive texttyper om du vill läsa mer. Anna Schylander. Genrepedagogik exemplet Knutbyskolan.pdf.

Genrepedagogik i åk 2 på Kirsebergsskolan. Jenny Olsson Mohammad-Ali och Anette Liuzzi är klasslärare för en stor årskurs 2 på Kirsebergsskolan i Malmö. Båda undervisar språkutvecklande i alla ämnen med hjälp av genrepedagogik. Men det är fler saker som de senaste åren har hamnat i deras metod- och verktygslåda. Anette och Jenny är båda grundskollärare med inriktning på svenska och svenska som andraspråk. Anette har dock utvecklat ett särskilt intresse för matematik. Efter att ha deltagit i en forskningscirkel på FoU Malmö-Utveckling är hon nu verksam som matteutvecklare i skolområdet.

Anette och Jenny har haft sin 2:a sedan förskoleklass. Handalfabetet och Bornholmsmodellen Anette och Jenny inledde arbetet med barnens språkliga medvetenhet med hjälp av Bornholmsmodellen. Jenny som har erfarenhet från att ha arbetat i särskola fick en ingivelse om att prova handalfabetet när de introducerade bokstäverna. Datorn som skrivverktyg Andra terminen i åk 1 fick klassen tillgång till bärbara datorer. Genrepedagogik Lattjo Lajban-lådor.

Boktips om genrepedagogik

Lässtrategier. Six Scaffolding Strategies to Use with Your Students. What’s the opposite of scaffolding a lesson? Saying to students, “Read this nine-page science article, write a detailed essay on the topic it explores, and turn it in by Wednesday.” Yikes! No safety net, no parachute—they’re just left to their own devices. Let’s start by agreeing that scaffolding a lesson and differentiating instruction are two different things.

Scaffolding is breaking up the learning into chunks and providing a tool, or structure, with each chunk. Simply put, scaffolding is what you do first with kids. Scaffolding and differentiation do have something in common, though. So let’s get to some scaffolding strategies you may or may not have tried yet. 1. How many of us say that we learn best by seeing something rather than hearing about it? Try a fishbowl activity, where a small group in the center is circled by the rest of the class; the group in the middle, or fishbowl, engages in an activity, modeling how it’s done for the larger group. 2. 3. 4. 5. 6. Norrbackaskolans språkutvecklingsgrupp - Hem.

Skola | lararmalin. Vi arbetar just nu med beskrivande text i åk 4. Hur gör vi då? I Genrepedagogiken betonas vikten av att stötta eleverna genom hela arbetsprocessen från insamlande av fakta till eget producerande av text. Såhär beskrivs den kortfattat: I arbetet med dessa olika texttyper använder vi oss utav Cirkelmodellen. Den i kort uppbyggt på detta sätt: Nu är vi inne i fas 2 som handlar om att: läsa och visa förebilder inom texttypen samt uppmärksamma texttypens struktur och språkliga drag. Arbetet mynnar ut i att alla skriver en individuell text om ett av Sveriges landskapsdjur. Idag började jag lektionen med att skriva följande ord på tavlan: klassificeringfödalivscykelkänneteckenförekomst Eleverna fick först fundera själva kring orden för att sedan prata med en kamrat och slutligen lyfte vi upp orden till samtal i helklass. Den här typen av övning rekommenderar jag alla att pröva.

I slutet av lektionen skrev alla elever på sina mini-whiteboards svaret på frågan: Vad betyder kännetecken? Renen. Cirkelmodellen som stöttning inför textskapandet på dator. Genrepedagogik_Sexfaltare.pdf. Filmer om Genrepedagogik och språkutveckling. Genrepedagogik på mitt sätt.

Jag har den senaste tiden försökt sätta mig in i genrepedagogiken och försökt hitta en modell som passar mig och mina elever. Jag arbetar just nu med de allra yngsta och jag har nästan tagit för givet att genrepedagogik är lite för svårt att greppa för yngre barn som knappt kan läsa. Men, döm om min förvåning, det underlättar även för de här eleverna.

Jag har länge varit intresserad av genrepedagogik och hur man med hjälp av den pedagogiken kan arbeta språkutvecklande. Det var när jag första gången läste Pauline Gibbons bok "Stärk språket - stärk lärandet" (som jag skrivit om tidigare här och här) som jag började inse att detta är ett sätt som vi kan få ännu fler eleven att nå målen. Mitt intresse ökade när jag, för några år sedan, kom i kontakt med Anniqa Sandell Ring som berättade hur hon arbetade med genrepedagogik i en förberedelseklass men jag tyckte fortfarande att det verkade för svårt för elever i de yngre åldrarna. Britt Johansson.pdf. Undervisning_Larande_nr3_2013.pdf. DocumentServiceDocument. Cirkelmodellen.pdf.

Dagboken -ett romanprojekt | Josef Sahlin. Detta är en lärarhandledning till att skriva dagboksromaner med elever. Dagboksromaner har fått en renässans i och med de populära böckerna om Greg (Jeff Kinney) m.fl. så det finns mycket litteratur att hämta inspiration ifrån. Arbetet med dessa dagböcker ger också en inramning till övningar av olika texttyper (bl.a. de skoltypiska texttyper som Pauline Gibbons beskriver i Stärk språket, stärk lärandet… Hallgren Fallgren 2013).

Dagboksromanen erbjuder en plattform för att prova och leka med sina färdigheter i återberättande text, beskrivande text, löpsedelstext, skriftliga instruktioner, recensioner, argumenterande text, reklambudskap, poetisk text m.m. Stort fokus läggs på humor i skapandet och på kollaborativt lärande i klassrummet. Om materialet, film med Gibbons. Många barn i skolan idag har andra modersmål än svenska. Det här ställer krav på alla lärare att arbeta mer språkutvecklande i sina ämnen. Genrepedagogiken är en av flera metoder och förhållningssätt som ger lärare verktyg för det. När UR under våren 2009 sände serien Språkresan presenterades också detta webbmaterial för lärare. Temat är tänkt att ge inspiration till hur du som lärare kan arbeta med språket parallellt med din vanliga undervisning. Genom de filmade lektionerna får du förhoppningsvis en bild av hur genrepedagogiken kan tillämpas i ett klassrum och hur du och dina elever kan arbeta både språk- och kunskapsutvecklande i olika ämnen.

I de olika avsnitten får du exempel på hur du kan arbeta med vissa av faserna i genrepedagogiken. Det introducerande avsnittet Vad är genrepedagogik? Genrepedagogiken är en av flera metoder som används för språkutvecklande arbete i skolan. Materialet har tagits fram i nära samarbete med lärare på Knutbyskolan.

Så här kan du använda temat.