background preloader

Frågor och BFL i undervisningen

Facebook Twitter

A-M Körling om bedömning, följa lärande, uppmuntra framsteg...

NO. Självbedömning The big five.pdf. Frågor. Kamratrespons. Bedömningsstöd so. Patricia Diaz. Åsa Hirsh. Lärande bedömning Anders Jönsson. Rika uppgifter. Forskning-i-korthet-2014-2-slutversion. Ingrid Carlgren. BFL med Förskoleklass. Förstelärare i Svedala. På min skola har vi under en längre tid bedrivit ett utvecklingsarbete med fokus på BFL, Bedömning För Lärande.

Förstelärare i Svedala

Kollegiet har tillsammans arbetat med flera av nyckelstrategierna på konferenser och under arbetslagstid samt vid ett par lektionsobservationer. Ett arbete som har givit mig ett nytt sätt att bedriva undervisning på, relativt smärtfritt. Ibland har jag dock fastnat (i normer) och gömt mig bakom mina elevers ålder och förväntade kunskaper då jag arbetat med vissa av nyckelstrategierna. Och anledningen är enkel, vissa delar har varit svåra att överföra samt otroligt tidskrävande. Speciellt vad gäller ”nyckelstrategi 3” som handlar om att ge eleverna feedback som för lärandet framåt. Jag ger fortfarande mina elever en guldstjärna eller ett stort R i läroboken. Först och främst vill jag dock delge ett par ”regler” som jag försöker använda mig av vid formulerandet och givandet av feedback. 1.Feedback/återkoppling ska generera tänket och inte vara svaret rätt eller fel.2.

Preflight checklist – ökat kollaborativt lärande. Sedan en tid tillbaka har mina elever ingått ett “skriv-utbyte” tillsammans med en annan skolklass i Skåne.

Preflight checklist – ökat kollaborativt lärande

Ett utbyte som har frambringat en väldig entusiasm, vidgat vår världsbild samt skapat ett klassrumsklimat med lärande i fokus. Utbytet är av enkel karaktär i form av brevskrivande i par. Ett arbetssätt som skapat lust och intresse för skrivande, i synnerhet då det blev känt att texterna skulle läsas av en jämnårig ny publik. Det har även skapat samtal kring textgenrer och olika sätt att skriva. Breven blev snabbt väldigt viktiga för eleverna och resultatet av dem därefter. Särskilt begåvade elever - SKL. En särbegåvad elev kan beskrivas ha en osedvanlig förmåga i ett eller flera områden.

Särskilt begåvade elever - SKL

Eleven förvånar kontinuerligt, såväl i skolan som i vardagslivet, både med sina kunskaper och att tillämpa dem. Handlingsplan särskilt begåvade elever 2016 (PDF, nytt fönster) Handlingsplanen lyfter bland annat fram acceptans, tolerans och kunskap hos skolans personal. För att höja särbegåvade elevers motivation finns tre etablerade strategier: Acceleration innebär att eleven arbetar i en snabbare takt än sina jämnåriga skolkamrater, till exempel genom tidigare skolstart, att flytta upp en till två årskurser eller läsa vissa ämnen med äldre elever.Berikning innebär att eleven får fördjupa sig ytterligare, till exempel med mer avancerade undervisningsmoment.Aktiviteter utanför skoldagen innebär att eleven kan träffa andra särbegåvade elever eller delta i spetsundervisning. Formativ bedömning för sakens egen skull. Formativ bedömning har fått ett oerhört stort genomslag i svensk skola, det är näst intill omöjligt att prata om skolutveckling utan att ha med formativ bedömning trots att det egentligen inte är något nytt fenomen.

Formativ bedömning för sakens egen skull

Det som är nytt är snarare insikten om vilka framgångar det för med sig om det utnyttjas systematiskt i undervisningen. Men jag tycker mig ana en baksida, att formativ bedömning blir en aktivitet i sig, ett lektionsmoment man utför och där den formativa bedömningen blir ett självändamål.Formativ bedömning skall användas som ett sätt att stärka elevernas lärande och det är just lärandet som skall vara i fokus. Det är inte alltid så lätt. Kims matteprov – feedback på ett annorlunda sätt. Ett matteprov ses ofta som ett traditionellt summativt sätt att bedöma elevernas kunskaper.

Kims matteprov – feedback på ett annorlunda sätt

Som lärare vill man gärna att det skulle ha en formativ sida, att eleverna skulle använda det rättade provet till att få feedback, lära sig av misstagen och ta med sig de nya insikterna till nästa moment. Tyvärr är inte så lätt att få med eleverna när det gäller den saken. Det blir mest fokus på svart eller vitt, rätt eller fel. För att komma till rätta med det fick mina elever i årskurs 9 rätta Kims prov. När jag hade rättat färdigt mina elevers senaste matteprov tog jag ett tomt prov och skrev Kimmy längst upp, namnet på en fiktiv elev. Den första reaktionen från eleverna kom genast när de klev in i klassrummet och fick syn på högen med uppkopierade prov: ”Vem är Kim?” Eleverna satte igång och efter ett tag började kommentarerna komma: ”Å nej, jag har kommit på ett fel jag gjorde på provet, jag har gjort samma fel som Kim” eller ”så här gjorde jag också och det stämmer”. Hur funkar kursplanen och kunskapskraven?

Daniel Nordströms samling av filmer mm. BFL. Skolvärlden träffar Dylan William. Flippad fortbildning BFL 1. Flippad fortbildning BFL 2. BFL i undervisning. I Svedala arbetar vi med bedömningsforskaren Dylan Wiliams fem nyckelstrategier för att öka elevens medvetenhet och lärande. 1) Tydliggöra mål och kriterier för framgång 2) Skapa aktiviteter som synliggör lärandet 3) Återkoppling som för lärandet framåt 4) Aktivera eleverna som lärresurser för varandra 5) Aktivera eleven som ägare av sitt eget lärande Varje strategi förklaras med citat från Skolverkets Kunskapsbedömning i skolan.

BFL i undervisning

Under varje strategi beskrivs ett par undervisningsmetoder som kan användas i arbetet med strategin, följt av ett antal undervisningsmetoder i punktform. Strategiavsnitten avslutas med bloggexempel från Förstelärare bloggar, där förstelärare i Svedala berättar om sin undervisning. Att tydliggöra målen och få eleverna att dela skolans intentioner och skolans kriterier för framgång.Skolverket: Vad ska eleverna lära sig? Visa exempel på hur resultatet kan se ut The Big Five De flesta människor kopplar säkert samman uttrycket ”The Big Fler undervisningstekniker.

Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger. Formativ bedömning 1 stor idé 3 nyckelprocesser 3 roller 5 strategier.