background preloader

Lässtrategier

Facebook Twitter

"Många barn är inte aktiva läsare" Det är över tio år sedan som Adrienne Gear och hennes kollegor på skolan i Vancouver upptäckte att de hade problem.

"Många barn är inte aktiva läsare"

Läsförståelsen låg i botten bland eleverna trots att de var duktiga på stavning och grammatik. – Vi var chockade, alla lärarna gjorde ju ett sådant bra jobb. Och det var nästan så att vi skyllde på barnen, liksom vad är det för fel på dem? Minns Adrienne Gear. Samtidigt som krisen pågick och lärarna letade efter lösningar gick hon en masterutbildning med fokus på läskunnighet. Många aspekter att hålla reda på! Undervisning i läsförståelse gynnar våra svagaste läsare.

Många aspekter att hålla reda på!

Dock gör det ingen skillnad för de starkare läsarna. Christina Olin-Scheller, professor Karlstads universitet, skriver om detta i Gleerups gästblogg. Lässtrategier ingen självklar undermedicin. I debatten om svenska elevers sjunkande resultat på PISA:s läsförståelseprov har det bland annat hävdats att svenska lärare undervisar fӧr lite om olika lässtrategier.

Lässtrategier ingen självklar undermedicin

Följaktligen har lässtrategier blivit ett honnörsord i debatten om svensk läsundervisning. De har också kommit att utgöra bärande element i omfattande fortbildningsinsatser, till exempel det statligt finansierade Läslyftet och det privata initiativet En läsande klass. Lässtrategier syftar på ett slags mental tankeoperation som goda läsare antas använda fӧr att organisera innehållet i en text och på det viset styra förståelseprocessen under läsningen. Monica Reichenberg. I mitt klassrum: Att förutspå med sekvensbilder. Sekvensbilder används flitigt i elevernas språkutveckling.

I mitt klassrum: Att förutspå med sekvensbilder

Det jag gillar med sekvensbilder är att alla elever kan jobba med bilderna utifrån sin nivå. Sekvensbilderna kan även användas i modersmålsundervisningen, kartläggning och undervisning i moderna språk. Sekvensbilder tränar elevernas logiska tänkande, att uttrycka sig muntligt och skriftligt och dessutom tränas grammatik och ordförråd. Kreativt läsande nyckeln till läsförståelse. Vad ska man göra åt eleverna med låg läsförståelse som är på väg upp i högskolan?

Kreativt läsande nyckeln till läsförståelse

Det är frågeställningen i samband med ett seminarium under Almedalsveckan. – Det vi ser i undersökningarna är att skillnaderna blir större. Det är en större grupp som presterar allt sämre. Socioekonomisk bakgrund och dess betydelse för pojkars och flickors läsförmåg... Hur lär man barn att läsa? Cecilia Sundh sur Twitter : "Läsandets När - var - hur enligt Daniel Pennac #... Att presentera en bok. Vad kännetecknar en skicklig läslärare? Tankar vid slutet av läsåret! Hej!

Vad kännetecknar en skicklig läslärare? Tankar vid slutet av läsåret!

Ni som följer den här bloggen vet att jag baserar min undervisning i stor utsträckning på Astrid Roes forskning och då framförallt hennes bok Läsdidaktik – Efter den första läsinlärningen. För er som inte känner till Astrid Roe så är hon en norsk forskare som vid institutet för lärarutbildning och skolforskning har arbetat med läsdelen i PISA. Hennes bok handlar bland annat om vad som påverkar lärandet och läsförståelsen och hur läsundervisning med äldre elever kan se ut i praktiken.

Arbeta med läsförståelse. En suverän film om läsfixarna av Marie Trapp. Lix räknare.

Filmer

Läsförståelsestickor. Lc3a4sflyt-och-inlevelse-matris. CORI Maria Helles mall. Cirkelstöd ELK. En före-läsning-aktivitet: ord och egna frågor! Jag har skrivit om detta tidigare men för den som inte har läst mina inlägg om före-läsning-aktivieteter får här ett konkret förslag att använda när man läser faktatexter.

En före-läsning-aktivitet: ord och egna frågor!

Förbereda lektionen: Läs igenom texten dina elever ska arbeta med.Plocka ut ord/begrepp/fraser som du tror behöver en extra förklaring. Detta är inte så lätt som det verkar, för jag har märkt att eleverna kan fråga mig om ord som jag trodde var självklara för dem.Förbered en stödmall åt eleverna, där orden finns och alla rubrikerna finns med (se bild). Lektionen: Visa alla orden på tavlan/smartboarden. Nästa lektion kan man be paren sätta sig och sammanfatta texten muntligt och/eller skriftligt med hjälp av samma ord vi arbetade med första lektionen. Jag är en smart läsare - lässtrategier. Olika_slags_fragor. Fem strategier för läsning av faktatexter. Vad har jag lärt mig av att läsa boken ”Att läsa faktatexter” (Gear 2015)?

Fem strategier för läsning av faktatexter

Jo, fem nya lässtrategier som är anpassade just till läsning av faktatexter. Här vill jag påstå att Gears bok fyller ett behov. Bilden nedan, förståelsestrategier för faktatexter, är bilden som hela boken bygger på. De fem strategierna visualiseras som pusselbitar som kan läggas på huvudet. Att göra kopplingar. Läsfixarmatris. Att bedöma elevers läsförståelse. Bed.matris reportern nya. Smart läsare. Läsfixare-bokmärke. Lagom bok. Bildpromenad med Läsfixarna. Häromdagen var jag på Skolverket för att diskutera Läslyftet och då var det en pedagog som berättade om hur hon brukar använda bilderböcker för att gå på "bildpromenad".

Bildpromenad med Läsfixarna

Tillsammans med eleverna läser man bilderna före man läser texten både för att skapa förförståelse och intresse. Begreppet är myntat av Ann-Marie Körling och hon beskriver tillvägagånssättet på sin blogg. Helt rätt bok! Boksamtal- frågekort. 50 olika sätt att redovisa en bok.

Jag hittade ett gammalt papper hemma bland mina gamla skolböcker.

50 olika sätt att redovisa en bok

Checklista läsa. Lässtrategier - exempel från klassrummet! Det var svårt att komma igång med arbetet som förstelärare i augusti, tyckte jag. Samtidigt som jag kände det var skönt att äntligen kunna lägga tid på att fundera över de bästa vägarna för utvecklingsarbetet, ville jag också att det skulle synas att jag gjorde något. Var jag en lönsam liten förstelärare, liksom? Värdet av den känslan kan man ju diskutera, men det mynnade ut i att jag som en del av arbetet under hösten anordnade tre stycken workshops om lässtrategier. Varje tillfälle var 40 minuter.

Jag pratade en stund utifrån presentationerna nedan, lärarna fick testa olika läsövningar jag hade gjort med eleverna, och avslutningsvis fick de berätta vilken av lässtrategierna de kände sig mest lockade av och varför. Anna Kaya.pdf. Att läsa faktatexter - Adrienne Gear (with images, tweets) · Anna_Kaya. De givande läsanalyserna. Jag gör läsanalyser med mina elever ca 2-3 gånger varje termin. Då läser de en text som jag har valt, men oftast är det en text de känner igen. Nu senast använde jag en text som vi hade arbetat med under en lektion (se detta inlägg: vägledd läsning). Jag kopierar upp ett exemplar av texten som de ska läsa, den använder jag att göra markeringar i. Eleverna läser direkt ur boken. Sedan sitter jag enskilt med en elev i taget och de läser högt för mig.

Parläsning - en väg till både förbättrad avkodning och förståelse. Olika sorters läsning behöver representeras i undervisningen. Egen läsning, parläsning, gruppläsning, läsning av skönlitteratur och läsning av faktatexter m m. Det är inte det ena eller andra utan att kunna skapa en balanserad läsundervisning som är utmaningen.

För mig är det oerhört viktigt att alltid vara klar över vilket syfte vi har med läsningen och läsundervisningen och periodvis fokuserar vi på olika typer av läsning. Periodvis har vi en högläsningsbok som vi djupdyker i och samtalar strukturerat utifrån. Läsförståelse - meningen med att läsa — språkforskning.se. Poängen är att hela tiden utgå från ämnen och uppgifter som eleverna har arbetat med i klassrummet så att innehållet inte är helt nytt (för att undvika bearbetnings ”trade-offs”), och att eleverna känner att de språkliga målen som man arbetar med är direkt relevant för dem att klara att förstå en text bättre. Wallach och kollegor betonar att det är också viktigt att arbeta på makronivå – hur är en faktatext uppbyggd? Vad finns det för ledtrådar i texten till hur den är uppbyggd? Och hur skiljer sig t.ex. en text i historia åt jämfört med en text i NO? En före-läsningen-aktivitet! Olika typer av lässtrategier.

Jag har gjort en film om vad en elev behöver tänka på vid sök- och skumläsning: Gjorde även en seriestrip som en slags sammanfattning av filmen här ovanför. Tänker utforska seriestripen och se hur eleverna tar emot den som flippmaterial. Camilla Lindskoug har gjort en liknande film men något mer detaljerad, håll till godo: Lässtrategier framsida. (Läsförståelsestrategier i faktatext för åk 1 ny version) Läsförståelsestrategier på SO-lektion. I fredags var jag i min "extra-klass" för att observera, handleda och stötta pedagog och elever i undervisningen kring lässtrategier. Klassen har under flera veckor arbetat med ett tema "förr- nu" i So. De har läst läromedelstexter och texter av Astrid Lindgren samt pratat mycket om likheter och skillnader mellan hur vi levde förr och nu. LPP - Läsförståelsestrategier. Sökläsa och skumläsa.

Vol. Vi introducerar Reportern. Läromedel i all ära - men använd dem på rätt sätt! På skolorna runt om i Sverige kryllar det av bra läromedel där eleverna skall träna läsförståelse. Jag tror alla förlag har antingen några läsförståelsekort, läsförståelseböcker eller dylikt som de har producerat för att hjälpa svenska pedagoger att undervisa i läsförståelse och få eleverna att förstå det de läser.

Det är genomtänkta texter, lagom långa, lagom mycket "nya" ord och texter ur olika genrer. Till dessa fina texter finns oftast frågor på olika nivåer gärna med en skrivuppgift kopplad till.