background preloader

DOKUMENTY SZKOLNE

Facebook Twitter

Cele i NaCoBeZu jako podstawowe elementy oceniania kształtuj by Grzegorz Gawlik on Prezi. Języki obce. 100 pytań i odp na mianowanego. Szkolna interpretacja wyniku sprawdzianu w 2014 r. Awans zawodowy nauczyciela - Awans.Edux.pl. » Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w klasach I-III. Pytanie Użytkownika Czy Nauczyciel posiadający tytuł licencjata na kierunku pedagogika w zakresie edukacji elementarnej z językiem angielskim oraz studia wyższe magisterskie na kierunku wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe może uczyć języka angielskiego w klasach I-III?

» Kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w klasach I-III

Odpowiedź naszego eksperta Kwalifikacje do nauczania danego języka obcego w szkołach podstawowych omawia przepis § 11 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. Zgodnie z nim kwalifikacje do nauczania języków obcych w szkołach podstawowych posiada osoba, która ukończyła jedne z poniższych studiów: Ponadto kwalifikacje do nauczania języków obcych w klasach I-III szkół podstawowych będzie posiada również osoba, która jednocześnie: Zwracam jednak uwagę, że spotkałem się z inną interpretacją.

Podstawa prawna: dodaj do aktówki. Pytania i odpowiedzi na egzamin - nauczyciel mianowany, Awans zawodowy, Różne - Profesor.pl. > > 1.

Pytania i odpowiedzi na egzamin - nauczyciel mianowany, Awans zawodowy, Różne - Profesor.pl

Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich lekcjach? > > Metoda, to taki sposób pracy z uczniami, podczas którego osiąga się > zaplanowane cele nauczania. > W zreformowanym procesie nauczania ważne miejsce zajmują metody > aktywizujące, które stwarzają możliwość zabawy na lekcji a tym samym > pobudzają aktywność uczniów. Pozwalają one łatwiej przyswoić nowe > wiadomości. > > Uczą m.in.: > > -współdziałania w zespole, > -komunikowania się, > -planowania, organizowania, > -stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. > Sprawiają, że lekcje stają się ciekawsze. Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi - Forum dla nauczycieli. 31.

Egzamin na mianowanego 2014 - pytania i odpowiedzi - Forum dla nauczycieli

W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich uczniów? W nauczaniu prowadzący zajęcia kieruje swoją uwagę na poszczególnych uczniów i dostosowuje nauczanie do ich predyspozycji. W takim trybie każdy uczeń w klasie pracuje w swoim własnym rytmie i na odpowiednim dla siebie poziomie. Zasadę indywidualizacji nauczania nauczyciel może realizować na różne sposoby np. przez prowadzenie lekcji na kilku poziomach nauczania, Rozróżniamy dwa rodzaje pracy grupowej: 1.

Każda grupa składa się z uczniów o zróżnicowanych uzdolnieniach i wiadomościach. Ta forma pracy z uczniami może polegać na stworzeniu kółka dla młodzieży zdolnej (można z takimi uczniami realizować program klas wyższych, rozwiązywać zadania konkursowe, olimpijskie itp.) lub na zorganizowaniu spotkań uczniów mniej uzdolnionych (tzw. zajęcia wyrównawcze, na których nauczyciel powtarza z uczniami słabo opanowane partie materiału). przez organizowanie różnych konkursów przedmiotowych, Na mianowanego - ekspert. Poniżej przedstawiam przykładowe pytania, które mogą pojawić się podczas komisji egzaminacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

na mianowanego - ekspert

Pytania częściowo wypracowane zostały podczas szkolenia na eksperta, ułożone przeze mnie oraz wyszukane w internencie. Pytania do poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego: 1) umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela - umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków; KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA. Z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

KWALIFIKACJE DO NAUCZANIA

(Dz. U. z dnia 23 września 2002 r.) Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. . § 1.Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 1)nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela; 2)kursie kwalifikacyjnym - należy przez to rozumieć kurs kwalifikacyjny prowadzony przez placówkę doskonalenia nauczycieli, zakład kształcenia nauczycieli lub inną jednostkę, zgodnie z przepisami w sprawie rodzajów, zasad tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz zasad działania placówek doskonalenia nauczycieli; § 2.1.Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w:

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA. Standardy_wymagan_egzaminacyjnych_po_sp.pdf.