background preloader

Metodyka pracy psychologa szkolnego

Facebook Twitter

Dr Agnieszka Lasota

70522. Zadania psychologa w szkole. Pracę psychologa w szkole podobnie jak pracę wszystkich placówek oświatowych i pracujących w nich osób określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Według aktualnych przepisów do obowiązków psychologa zatrudnionego w szkole należy: 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; Fot.

A co z profilaktyką? Źródła: Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny IPET. Rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, tekst ujednolicony na 07-02-2019. Z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591 oraz z 2018 r. poz. 1647) ogłoszono dnia 25 sierpnia 2017 r.obowiązuje od dnia 1 września 2017 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949) zarządza się, co następuje: § 1. . § 2. 1. 2. 1) z niepełnosprawności; 2) z niedostosowania społecznego; 3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 5) ze szczególnych uzdolnień; 6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 8) z choroby przewlekłej; 9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 10) z niepowodzeń edukacyjnych; 11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 3. . § 3. . § 4. 1. 2. 3. 1) rodzicami uczniów; 4. . § 5. 2. 3.

Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych SEBG. Pracownia Testów Psychologicznych | Księgarnia Symptomy - internetowa księgarnia naukowa. Ośrodek Rozwoju Edukacji – Strona główna. Instytut Badań Edukacyjnych - Strona główna. Dziecięca MOC. Psychologia pozytywna a rozwój człowieka - Lustro - Audycje - Radio Kraków. Terapia dziecka z autyzmem - film. AAC - Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna. Skala gotowości pięciolatków. Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty 14.01. IBE Katalog metod diagnozy rozwoju. Kuratorium Oświaty w Krakowie. Konferencja - Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia UP Kraków.

Dr Agnieszka Lasota - Psycholog dziecięcy - Trener - Szkoleniowiec.