background preloader

Metodyka pracy psychologa szkolnego

Facebook Twitter

70522. Zadania psychologa w szkole. Pracę psychologa w szkole podobnie jak pracę wszystkich placówek oświatowych i pracujących w nich osób określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.

Zadania psychologa w szkole

Według aktualnych przepisów do obowiązków psychologa zatrudnionego w szkole należy: 1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów; 2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

Indywidualny Program Edukacyjno Terapeutyczny IPET. Rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, tekst ujednolicony na 07-02-2019. Z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.

Rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, tekst ujednolicony na 07-02-2019

U. poz. 1591 oraz z 2018 r. poz. 1647) ogłoszono dnia 25 sierpnia 2017 r.obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych SEBG. Księgarnia Symptomy - internetowa księgarnia naukowa. Ośrodek Rozwoju Edukacji – Strona główna. Instytut Badań Edukacyjnych - Strona główna. Dziecięca MOC. Psychologia pozytywna a rozwój człowieka - Lustro - Audycje - Radio Kraków. Terapia dziecka z autyzmem - film. AAC - Komunikacja Wspomagająca i Alternatywna. Skala gotowości pięciolatków. Skala Funkcjonowania Pierwszoklasisty 14.01. IBE Katalog metod diagnozy rozwoju. Kuratorium Oświaty w Krakowie. Konferencja - Stymulacja i wspomaganie rozwoju człowieka w biegu życia UP Kraków. Dr Agnieszka Lasota - Psycholog dziecięcy - Trener - Szkoleniowiec.