background preloader

a9ken

Facebook Twitter

Anniken Småli

The 6 Major Skills for 21st Century Students. January, 2015 Here is a short two pages PDF document from ISTE (International Society for Technology in Education) which features the six major fluencies (standards) students need to develop in the 21st century classroom. Each of these fluencies is broken down into various skills all of which work in unison to cultivate the target fluency. From all the resources I have shared here on the 21st century teaching and learning, this document is by far the most comprehensive and practical.

It touches on almost all the skills and competencies required to build an intellectually, socially, culturally, and digitally apt student. Here is a quick round-up of the six major fluencies included and you can access and download the the full document from this LINK. 1 - Creativity and innovation “Students demonstrate creative thinking, construct knowledge, and develop innovative products and processes using technology” 21st century skills. Kunnskapsløftet. Læreplanverket for Kunnskapsløftet i grunnskolen og i videregående opplæring danner fundamentet for opplæringen i skole og bedrift. Kunnskapsløftet består av læreplaner for fag, Generell del av læreplanen, Prinsipper for opplæringen, fag- og timefordeling og tilbudsstruktur. Kunnskapsløftet består av Kunnskapsløftet (2) Prinsipp for opplæringa 1 Prinsipp for opplæringa blei fastset av Kunnskapsdepartementet juni 2006.

Artikkel | 23.01.2012 Generell del av læreplanen 2 Læreplanens generelle del utdyper formålsparagrafen i opplæringsloven, angir overordnede mål for opplæringen og inneholder det verdimessige, kulturelle og kunnskapsmessige grunnlaget for grunnskolen og videregående opplæring. Rammeverk for grunnleggende ferdigheter. Utdanningsdirektoratet har utviklet et rammeverk for de fem grunnleggende ferdighetene digitale ferdigheter, muntlige ferdigheter, å kunne lese, å kunne regne og å kunne skrive. Rammeverket er til bruk for læreplangrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet. Artikkel Publisert: 20.02.2012 Rammeverket for grunnleggende ferdigheter er et grunnlagsdokument som definerer de fem grunnleggende ferdighetene, skisserer deres funksjon og beskriver progresjonen av hver av dem på fem nivåer.

Rammeverket er utformet på et overordnet nivå, og det skal brukes som verktøy og referanse for å utvikle og revidere læreplaner for fag i Læreplanverket for Kunnskapsløftet og bidra til å synliggjøre de grunnleggende ferdighetene ut fra fagenes egenart og formål. Betegnelsen "å kunne uttrykke seg muntlig" er endret til "muntlige ferdigheter" og betegnelsen "å kunne bruke digitale verktøy" er endret til "digitale ferdigheter". Rammeverket for grunnleggende ferdigheter1. Microsoft: Digital Literacy Overview. Basic Curriculum The Basic curriculum features a course called A First Course Toward Digital Literacy. This course teaches the value of computers in society and introduces you to using a mouse and the keyboard. Standard Curriculum Features five courses that cover computer basics; using the internet and productivity programs; security and privacy; and digital lifestyles.

These five courses are available in four versions that use examples and screenshots from different versions of Windows and Microsoft Office. Please read the details below. Version 4 uses examples and simulations from Windows 8 and Microsoft Office 2013. Version 3 uses examples and simulations from Windows 7 and Microsoft Office 2010. Version 2 uses examples and simulations from Windows Vista and Microsoft Office 2007.

Advanced Curriculum. Edutopia | K-12 Education Tips & Strategies That Work. Det sosiale Internett | Chat og sosiale medier | Nettvett.no. Det sosiale Internett: Sosiale medier som chattjenester, bloggeverktøy og nettsamfunn er gode eksempler på hvordan du kan bruke Internett til å kommunisere med andre. Chat Det finnes flere typer chattjenester, både nettbaserte og programmer som du installerer på datamaskinen. Det er mange som bruker programmer som eksempelvis Microsoft Live Messenger (MSN). I chatprogrammer du installerer på datamaskinen kan du selv legge til kontaktinformasjon for personer du vil ha kontakt med.

Det finnes også nettbaserte chattjenester. Nettsamfunn Facebook.com er en av de mest utbredte tjenestene i denne sjangeren. LinkedIn.com er et annet nettsamfunn, hvor nettverks- og kontaktbygging i jobbsammenheng er i fokus. Det finnes også en rekke norske nettsamfunn. Trygghet i sosiale medier Kjennetegnet for de fleste nettsamfunn er at brukerne av det kan operere bak et kallenavn, og ikke oppgi sitt ekte navn. Du bør være svært kritisk til hvem du har kontakt med i chat og nettsamfunn. 63 Things Every Student Should Know In A Digital World.

63 Things Every Student Should Know In A Digital World by Terry Heick It could be argued—and probably argued well—that what a student fundamentally needs to know today isn’t much different than what Tom Sawyer or Joan of Arc or Alexander the Great needed to know. Communication. Resourcefulness. Creativity. Persistence. How true this turns out to be depends on how macro you want to get. But in an increasingly connected and digital world, the things a student needs to know are indeed changing—fundamental human needs sometimes drastically redressed for an alien modern world. Of course, these are just starters. The Changing Things They Need To Know: 13 Categories & 63 Ideas Information Sources 1. 2. 3. 4. Learning Pathways 5. 6. 7. 8. Human Spaces 9. 10. 11. 12. Socializing Ideas 13. 14. 15. 16. Digital Participation 17. 18. 19. 20. Publishing Nuance 21. 22. 23. 24. Applying Technology 25. 26. 27. 28.

The Always-On Audience 29. 30. 31. 32. Social Rules 33. 34. 35. 36. Diction 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Digital i skolen. Læringsmål i skolen. Databruken i grunnskolen går ned. NTB skriver i dag om rapporten som annethvert år presenterer elevers bruk av digitalt verktøy på skolen, og elever, lærere og skoleledere i hele landet deltar. Den siste rapporten viser en svak nedgang i databruk i skolen siden 2011. Dette til tross for at tilgangen på teknologi er god i norsk skole og at det er et uttrykt mål i læreplanen at digitale ferdigheter skal prioriteres. For alle undersøkte trinn er matematikk det faget der digitalt verktøy er minst brukt i undervisningen.

Blant 7. -klassingene sier for eksempel 84,6 prosent at de sjelden eller aldri bruker datamaskin i mattetimene. - Det er svært oppsiktsvekkende, sier direktør Trond Ingebretsen ved Senter for IKT i utdanningen til NTB. Han henviser til OECDs nye PISA-undersøkelse som viser at norske elevers prestasjoner i matematikk har gått ned siden forrige undersøkelse i 2009. Dataspill er ikke nok Monitor 2013 har kartlagt elever i 7. klasse, 9. klasse og i 2. trinn på videregående skole. Mattespill motiverer Lærerens rolle. iPad i skolen? - Digitale Tom.

PC-bruk i timene: Facebook, spill, blogger, chat, nettaviser og litt fag. Tredjeklassingen Subani Eswaran sitter i en time og er ferdig med oppgavene hun har fått tildelt av læreren. Hva gjør hun da? Spør om ekstraoppgaver? Nja ... - Da kan det være at jeg heller sjekker litt på Facebook og noen blogger. Både hun og klassekameratene Astrid Tesaker, Chibuike Anugweje og Mohamed Makbuel innrømmer at de av og til surfer på noe som ikke er fagrelevant. - Om jeg ikke klarer en oppgave, kan det være at jeg heller sjekker noe på nettet eller chatter, sier Mohamed. I motsetning til flesteparten av Oslos videregående skoler, har lærerne der mulighet til å skru av nettilgangen i timene. . - Det er lettere å gjøre det du skal gjøre, når nettet er stengt ned, sier Chibuike. - Skolearbeid er unntaket Flere undersøkelser viser at PC-ens inntog i klasserommet har ført til store mengder ikke-faglig surfing. - Min forskning viser at elevene har veldig stor frihet til å velge hvordan de skal løse oppgavene sine på PC-en.

. - Teknologien er ikke problemet - Et spørsmål om klasseledelse. Digital i skolen. Lærer: Kast PC-en ut av skoletimene - Skole og utdanning. Altfor mange elever er så oppslukt av PC-en, at de ikke får med seg det de skal i skoletimene, observerer den erfarne videregående-læreren Håkan Danielsson. Har elevene godt av å bruke pc/mobil/nettbrett mindre på skolen? – For meg er det klart at PC-en er kontraproduktiv i vanlige skoletimer – når læreren underviser eller samtaler med elevene, skriver Danielsson i en kronikk i den svenske avisen Dagens Nyheter.

Her kan du lese Danielssons oppgjør med PC-forstyrrelsene i klasserommet PC som notatverktøy Han er en av mange lærere som opplever at elevene fester blikket sammenhengende på sosiale medier, nyhetssider og søketjenester i store deler av skoletimene. I tillegg bruker mange elever PC-en til å ta notater underveis i undervisningen. . – En direkte og kanskje utilsiktet følge er at elever i dag bruker PC-en ikke bare i situasjoner der disse muliggjør nye arbeidsmetoder eller ny pedagogikk, men den brukes også som erstatning for penn og papir. For slappe krav til deltagelse? Data en tidstyv i skolen. Dataverktøy i undervisningen stjeler verdifull tid og går på bekostning av fagene, i alle fall i realfagundervisningen. Frank-Erik Reinholtsen Publisert: 23.12.2014 — 21:50 Asaegh jikel qw Artikkelen er lagt til i din leseliste. Asaegh jikel qwertyu yuoids bnjuroe Veransy magar teas goan hnapdy badasala gamagali hag mai cgi.

Asdfgh jkl qwertyu yuoids bnjuroe veransy magar teas goan hnapdy hadasala gamagali. Asaegh jikel qwertyu yuoids bnjuroe Veransy magar teas goan hnapdy badasala gamagali hag mai cgi. Asaegh jikel qwertyu yuoids bnjuroe Veransy magar teas goan hnapdy badasala gamagali hag mai cgi. Asaegh jikel qwertyu yuoids bnjuroe Veransy magar teas goan hnapdy badasala gamagali hag mai cgi. Dårlig effekt: Jeg har erfart at dette ikke medfører bedre kunnskaper hos elevene i realfagene, heller dårligere.

Tempo: Ved vanlig tavleundervisning vil tempoet naturlig bli slik at elevene både kan følge med, og diskutere problemer underveis. Asaegh jikel qwertyu yuoids bnjuroe V Les hele avisen. Fordeler og ulemper ved skole pc - Trafo. Alle elever ved videregående skoler har fått hver sin skole pc. Noen reagerer på dette, andre ikke. Det at alle elevene ved videregående skole har fått pc fører med seg fordeler og ulemper. Det er fordeler ved at elevene har pc, fordelene er at alle dokumentene at man kan skrive dokumenter på pcen og man kan legge de i mapper og ha oversikt over hvor de er.

Man kan også bruke its learning hvor timeplanen er, man kan levere leksene og se karakterene og beskjedene blir lagt ut der. Dette er kjempenyttig, eleven mister ikke alle arkene de får av lærene og man har god oversikt over hvor man har ting. Ulempene ved at elevene har pc kan være at de ikke gjør det de skal, de kan sitte og gjøre helt andre ting enn det de egentlig skal gjøre. De kan for eksempel sitte og chatte på msn, surfe på nettet eller sitte på nettby og facebook. Norsk skole scorer lavt på databruk - Tu.no.

ICILS 2013 er den første internasjonale studien av digitale ferdigheter blant ungdomsskoleelever og bruk av digitalt verktøy på skolen, hjemme og andre steder. Til tross for relativ lav bruk av datateknikk på skolen, ligger norske niendeklassinger godt over gjennomsnittet i kunnskap om informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT). Mangler digital kompetanse Både kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og nestleder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, reagerer på at norske lærere ifølge undersøkelsen bruker mindre datateknikk i undervisningen enn det internasjonale gjennomsnittet: – Det er viktig at skolene blir enda bedre til å gi lærerne muligheten til å utvikle sin digitale kompetanse. Over halvparten av lærerne opplever at skolen ikke i tilstrekkelig grad har lagt til rette for dette, selv om lærerne ønsker det, sier Handal.

I undersøkelsen er norske lærere mer positive til bruk av IKT i undervisningen enn lærerne i de andre landene i undersøkelsen. Flinke jenter Hjemmelært Les også: Mener PC-bruk i skolen er lærerens ansvar - Skole og utdanning. (VG Nett) IKT-senteret, Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet er helt enige: At PC-en ikke misbrukes i undervisningen er lærerens ansvar. VG Nett har tidligere skrevet om Høyre-politiker og lærer Elizabeth Skograns som mener skolen er blitt som en internettkafé.

Da henviste kunnskapsminister Kristin Halvorsen blant annet til IKT-senteret i Tromsø som skal veilede skoler og barnehager i spørsmål om hvordan de skal bruke sosiale medier. Senteret har 60 ansatte som arbeider med kartlegging, forskning og formidling om IKT for lærere som går seg vill i den digitale læremiddeljungelen. - Vi ser absolutt et behov for mer veiledning mot lærerne og det er et arbeid Senter for IKT i utdanningen følger opp.

Jeg tror det er et stort behov kunnskap om IKT til bruk i fagene. Lærere bruker selv i stor grad IKT til for- og etterarbeid, problemet er å tilstrekkelig integrere det i fagene, sier kommunikasjonssjef i Senter for IKT i utdanningen, Vibeke Kløvstad til VG Nett. Finnes ingen nasjonal oversikt. Internett forstyrrer undervisningen. Nina Ansteensen, publisert 21.05.2012 Surfing i timen er kilde til frustrasjon i skolen. Det bekrefter en ny undersøkelse fra Utdanningsforbundet. 94 prosent av lærerne på studiespesialisering svarer at nettbruk i timene forstyrrer undervisningen. Foto: Therese Borge 94 prosent av lærerne på studiespesialisering svarer at nettbruk i timene forstyrrer undervisningen. Les hele undersøkelsen her. – Etterlyser strategi– Hittil har bruken av dataverktøy i skolen vært lite gjennomtenkt.

Hun mener at lærere og elever må bli invitert med til å utforme en slik strategi. Samtidig viser undersøkelsen at 76 prosent av lærerne mener at PC er et svært viktig eller ganske viktig arbeidsredskap for elevene. – Dette er ikke et spørsmål om PC eller ikke. I dag er det mange fylker som ikke har løsninger for dette. 860 lærere på studieforberedende utdanningsprogram i videregående har svart på undersøkelsen som Respons har utført for Utdanningsforbundet. 2008 skole pcbruk bgh. Unge Høyre vil kutte ut data i skolen. Unge Høyre mener feil bruk av data fører til konsentrasjonssvikt og dårlige resultater, skriver Dagbladet. - Vi lurer oss selv hvis vi tror det er moderne undervisning å la elever sitte fritt og skrive notater med hver sin PC, sier Mathilde Tybring-Gjedde (21) fra Oslo Unge Høyre. Ungdomspartiet mener at PC-er og smarttelefoner brukes til å skifte mellom skolens nettsider, digitale læringsplattformer og Facebook og på den måten skaper konsentrasjonssvikt. - Jeg merker nå i etterkant av videregående at jeg ikke er vant til å skrive for hånd og at jeg er avhengig av Facebook, sier 19 år gamle Hedvig Heyerdahl, også hun fra Oslo Unge Høyre.

Jentene får støtte fra elevrådsleder Lise Veronica Huynh ved Kristelig Gymnasium, en av skolene som ikke gir datamaskiner til sine elever. - Mange medelever jeg har snakket med, synes det er deilig å slippe unna internett når vi er på skolen og ikke alltid må være tilkoblet, sier hun. Stor forskjell på databruk i skolen - NRK Trøndelag - Lokale nyheter, TV og radio. – For mye data i skolen - NRK Dokumentar.