background preloader

Druk offsetowy

Facebook Twitter

Co to jest druk offsetowy? Podstawy druku offsetowego. Matryca jest przygotowana w ten sposób, że miejsca drukujące są oleofilne tzn. odpychające wodę a przyciągające tłustą farbę.

Podstawy druku offsetowego

Natomiast miejsca niedrukujące (hydrofilne) przyciągają wodne roztwory nawilżające. Odpowiednie chemiczne składniki farb offsetowych oraz dodatki do wody mają na celu zapobieżenie, niekorzystnemu dla druku, zjawisku emulgacji, czyli wzajemnego przenikania się się drobnych cząsteczek niemieszalnych substancji - farby i wody. Forma drukowa – „blachy” Offset wykorzystuje jako matrycę cienką blachę aluminiową, zmatowioną dla uzyskania większej powierzchni nośnej dla czynników: drukującego i nawilżającego.

Następnie matryca zostaje pokryta emulsją światłoczułą. Po nałożeniu diapozytywu (obrazu naświetlonego na przezroczystym podłożu) zostaje naświetlona w kopioramie silnym światłem UV. Ta technika druku czasem nazywana jest współczesną litografią, gdyż wywodzi się z techniki litografii, w której matrycą był specjalnie przygotowany kamień. DRUK OFFSETOWY - film. Offset wprowadzenie. Uproszczony schemat działania maszyny offsetowej. Druk Offsetowy Michał Przydryga.

DRUK OFFSETOWY cz. I. Druk offsetowy jest najbardziej popularną obecnie techniką druku.

DRUK OFFSETOWY cz. I

Warto więc dokładnie poznać jej tajniki Proces wywoływania i zabezpieczania gumą offsetowej formy drukowej kończy etap tworzenia kopii offsetowej. Płyta jest jeszcze poddawana zabiegom „kosmetycznym” polegającym np. na usuwaniu zbędnych elementów drukujących powstałych w procesie kopiowania (fragmentów kurzu itp.). Po wywołaniu można już w zasadzie przystąpić do druku - poprzednie procesy technologiczne nadały płycie zróżnicowaną hydrofilowość, tak że na jej powierzchni nastąpi rozgraniczenie fazy farby i roztworu nawilżającego.

Zanim jednak powiemy sobie, w jaki sposób się to odbywa, przyjrzyjmy się budowie i zasadom działania maszyny drukującej. Podstawową jednostką każdej offsetowej maszyny drukującej są trzy cylindry: formowy, na który zakładana jest forma drukowa, pośredni zwany również gumowym i dociskowy nazywany też drukującym (rys). Układ zapewniający przekazywanie farby na formę drukową to układ farbowy maszyny. DRUK OFFSETOWY cz. II. Istotą procesu druku offsetowego jest obecnośćx na offsetowej formie drukowej roztworu nawilżającego i farby oraz ich wzajemna równowaga.

DRUK OFFSETOWY cz. II

Nawet minimalne zakłócenie tej równowagi może wywołać szereg zjawisk, które obniżą jakość druku, a nawet uniemożliwią go. Podczas uruchamiania maszyny do formy drukowej dostawiany jest najpierw wałek nadający układu nawilżającego, następnie zaś wałki nadające układu farbowego. W czasie pierwszego kontaktu roztworu nawilżającego z formą drukową następuje zwilżenie całej jej płaszczyzny. Przypomnijmy, że miejsca drukujące charakteryzują się mniejszą hydrofilowością niż elementy nie drukujące. Dlatego, mimo iż powierzchnie drukujące są również zwilżane, warstwa farby - nanoszonej wałkami nadającymi - „spycha" roztwór nawilżający.

W procesie drukowania pewna ilośxć roztworu nawilżającego przedostaje się do farby. Z cylindra formowego farba przenoszona jest na obciąg gumowy cylindra pośredniego, z niego zaś przekazywana na zadrukowywane podłoże. DRUK OFFSETOWY cz. III. Opisane w poprzedniej części problemy występujące podczas druku offsetowego wynikają z przenikania farby do roztworu nawilżającego znajdującego się na elementach niedrukujących.

DRUK OFFSETOWY cz. III

Zakłócenia równowagi napięcia międzyfazowego roztworu nawilżającego i farby na formie drukowej mogą doprowadzić do jeszcze jednego negatywnego zjawiska zwanego emulgowaniem. Emulgowanie to mieszanie się roztworu nawilżającego z farbą. Co prawda podczas druku zjawisko to występuje jako aktualne, jeśli jednak zawartość roztworu w farbie przekroczy pewną granicę powstaje emulsja - cząsteczki wody przenikają się z cząsteczkami farby, a wówczas jej właściwości fizykochemiczne ulegają zmianie. Ma to duży wpływ na jakość druku.

W normalnych warunkach farba rozprowadzana jest pomiędzy poszczególnymi wałkami układu równomiernie. Zbyt duża ilość farby przeniesiona na formę drukową wywołuje szereg innych problemów - między innymi łączenie się elementów drukujących (jest to tzw. zabijanie punktu rastrowego). DRUK OFFSETOWY cz. IV. Jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących jakość druku jest dokładność pasowania kolorów Obserwując w niedużym powiększeniu wielokolorowe odbitki, na krawędziach wydrukowanych elementów można niekiedy dostrzec, wystający z obrysu oglądanego obrazu, wąski pasek w kolorze jednego z podstawowych kolorów (żółtego, magenty, cyjanu lub czarnego).

DRUK OFFSETOWY cz. IV

Zdarzają się również odbitki, na których nawet bez dodatkowych przyrządów zauważymy nieostre, rozmazane kontury druku. Takie zjawisko -„mijania się” względem siebie poszczególnych kolorów podstawowych, tworzących drukowany obraz to brak pasowania kolorów. W procesie druku, wielobarwny obraz powstaje w wyniku nałożenia na siebie, w maszynie drukującej, farb w czterech podstawowych kolorach. W każdym zespole drukującym farba przekazywana jest z kałamarza poprzez obciągnięty gumą cylinder pośredni na formę drukową, a z niej na papier. Dokładność montażu ręcznego jest zdecydowanie niższa i wynika z techniki wykonania. DRUK OFFSETOWY cz. V.

Jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących jakość druku jest dokładność pasowania kolorów Wiemy już, że papier jest wrażliwy na wilgoć.

DRUK OFFSETOWY cz. V

Możemy więc dojść do wniosku, że im bardziej ograniczymy nadawanie roztworu nawilżającego na formę drukową, tym pasowanie kolorów stanie się lepsze. W papier wnika bowiem mniejsza ilość wody, w związku z czym wymiary liniowe arkusza zmienią się w niższym stopniu. Nie wolno jednak dowolnie zmniejszać ilości roztworu nawilżającego, gdyż jego obecność - choć może wywołać niepożądane efekty - jest czynnikiem umożliwiającym prowadzenie druku offsetowego. Aby ograniczyć nadawanie roztworu nawilżającego na formę drukową, należy zastosować środki obniżające napięcie powierzchniowe roztworu-do ochrony niedrukujących elementów formy wystarczy wówczas o wiele cieńsza jego warstwa. Na jakość pasowania kolorów, poza wymienionym wcześniej czynnikami, istotny wpływ ma również wygląd i charakter drukowanego obrazu.

Dlaczego tego typu druki sprawiają problemy?